Gå till innehållet

Nya undersökningsresultat: Betydande skiftning i finländarnas attityder till invandring – två av tre vill se fler arbetskraftsinvandrare

Fackförbundet JHL:s pinfärska enkätundersökning avslöjar att finländarnas attityder gentemot arbetskraftsinvandring är mer positiv än tidigare, så länge som anställningsvillkoren är desamma som för finländare. Två av tre respondenter (67 %) anser att Finland behöver fler arbetskraftsinvandrare. Enkäten genomfördes av Kantar-TNS på beställning av JHL, och över 1 000 personer svarade på den.

Stödet för invandring har ökat betydligt under de senaste åren. I en enkätundersökning för fyra år sedan svarade 52 procent av respondenterna att vi behöver mer invandring.

Det största behovet av utländsk arbetskraft är inom de så kallade arbetstagaryrkena, dvs. rengöringstjänster, sjukskötar- och närvårdaruppgifter, andra uppgifter inom social- och hälsovården, byggnadsarbete, kosthåll, underhåll och rengöring av gator och trafikled samt industriarbete.

– Fackförbundet JHL har länge fört fram att arbetskraftsbristen inom de offentliga tjänsterna måste lösas raskt. Arbetsförhållandena och lönerna måste förbättras så att proffsen inom sektorn orkar och mår bra på jobbet. I framtiden kommer även så många experter inom den offentliga sektorn att gå i pension att vi också behöver mer arbetskraftsinvandring, säger Päivi Niemi-Laine, ordförande för Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL.

Anställningsvillkoren är viktiga för finländarna. Arbetskraftsinvandring med normala finländska anställningsvillkor understöds nu av 90 % av respondenterna. 83 % av respondenterna vill att arbetsgivarna ska ställas till svars strängare än för närvarande om utländska arbetstagares anställningsvillkor trampas ner.

– När invandringen ökar måste också tillsynen av anställningsvillkoren öka. Det betyder bland annat stramare åtgärder för att ingripa i lönedumpning, talerätt för fackförbunden och finslipningar i upphandlingslagen, upplyser chef för samhällspåverkan Vesa Mauriala.

Rysslands angrepp mot Ukraina syns i undersökningen i form av märkbart positivare attityder gentemot att hjälpa dem som flyr krig och miljökatastrofer. 88 % av respondenterna är nu för det.

En mer exakt fördelning enligt bakgrundsfaktorer (bl.a. kön, ålder, hemort, utbildningsnivå, socioekonomisk ställning, inkomstnivå, partitillhörighet, identifiering med den politiska högern eller vänstern samt klasstillhörighet) finns i själva rapporten (på finska). Utgående från bakgrundsfaktorerna kan man något karikerat säga att de som stöder sannfinländarna skiljer sig markant från alla andra.

Enkätundersökningen genomfördes av KANTAR-TNS och gjordes via veckopanelen Gallup Kanava. Materialet består av 1 062 svar, och fältarbetet gjordes 18–23.3.2022. Undersökningens felmarginal är cirka plus/minus 3,0 %. Enkäten bestod av 25 påståenden, av vilka vissa behandlade arbetskraftsinvandringens påföljder för finländska arbetstagares anställningsvillkor och sysselsättning.

JHL:s enkätundersökning om arbetskraftsinvandring, mars 2022 (på finska)