Gå till innehållet

Förlikningsnämnd tar sig an den kommunala tvisten – JHL:s Niemi-Laine: Läget är mycket svårt

Arbets- och näringsministeriet har tillsatt en förlikningsnämnd för att hitta en lösning i den kommunala kollektivavtalstvisten. Riksförlikningsman Vuokko Piekkala föreslog att en förlikningsnämnd ska tillsättas.

Förlikningsnämnden har i uppgift att hitta lösningar i mycket svåra kollektivavtalstvister. De kommunala kollektivavtalsförhandlingarna har nu klassificerats som sådana.

– De kommunala kollektivavtalsförhandlingarna har nu nått en punkt då tillsättande av en nämnd ser ut att vara riksförlikningsmannens sista utväg för att nå en uppgörelse. Förhandlingsläget är onekligen mycket svårt men det är mycket beklagligt att medlingen i förhandlingarna inte längre fortsätter enbart förhandlingsparterna emellan, konstaterar Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine.

Niemi-Laine påminner att både organisationerna och riksförlikningsmannen håller tät kontakt med nämndens arbete. Parternas beslutande organ kommer i sinom tid också att ta ställning till nämndens förslag.

– Vi kommer att fungera som sakkunniga som nämnden hör och nämnden kommer att ta våra synpunkter i beaktande. För JHL är det viktigt att få ett löneprogram för hela kommunsektorn. Det ska särskilt riktas in på de lägsta lönenivåerna så att höjningarna är tydliga i euro. Löneprogrammet är en tröskelfråga för oss, konstaterar Niemi-Laine.

Ordförande i förlikningsnämnden är understatssekreterare Elina Pylkkänen och vice ordförande arbetslivsprofessor Martti Hetemäki.

Ledamöter i nämnden är:
JHL:s långvarige förhandlingschef för det kommunala området Jouko Launonen
juris kandidat Jukka Kauppala
juris kandidat Leila Kostiainen
budgetråd Tanja Rantanen
vicehäradshövding Jouni Ekuri
politices magister Tapani Tölli
stadsdirektör Ritva Viljanen

Mer information:
ordförande Päivi Niemi-Laine 040 702 4772