Gå till innehållet

Trakasserier eller inte? – En ny handbok ger redskap och anvisningar för att identifiera och hantera trakasserier och osakligt beteende på arbetsplatsen

Att förhindra trakasserier och annat osakligt bemötande är en gemensam fråga för hela arbetsgemenskapen – såväl arbetsgivare som arbetstagare. Var går gränsen för trakasserier och osakligt beteende?

Svaret på bland annat denna fråga hittar du i publikationen Förebyggande och hantering av osakligt bemötande på arbetsplatsen, som har publicerats av Arbetarskyddscentralen.

JHL har deltagit i utarbetandet av en handbok som bland annat erbjuder anvisningar för att förebygga osakligt bemötande och ta tag i det tidigt när det förekommer.

– Problem finns på alla arbetsplatser. Skillnaderna finns i hur man löser problemen, summerar JHL:s sakkunnig i arbetslivsfrågor Tuula Haavasoja, som har deltagit i utarbetandet av handboken.

Syftet med den nya handboken är att stöda arbetsplatserna i att förebygga, hantera och identifiera osakligt bemötande och diskriminering.

Handboken innehåller anvisningar för situationer där det har förekommit osakligt bemötande, och behandlar i synnerhet hur arbetsgivaren ska handla för att reda ut och eliminera osakligt beteende.

I publikationen definieras centrala begrepp och beskrivs principer för professionellt arbetsbeteende.

Det är bra att utarbeta anvisningarna för varje arbetsplats i samarbete med personalen.  Anvisningarna ska gälla för alla i arbetsgemenskapen och vara en viktig del av introduktionen för nya personalmedlemmar. När svåra situationer uppstår är det bra att ha utarbetat bland annat följande:

  • regler för professionellt arbetsbeteende
  • principer för hantering av oenighet och konflikter
  • principer för att ge respons
  • anvisningar för situationer där det har förekommit trakasserier, osakligt bemötande eller diskriminering
  • anvisningar för arbetsgemenskapsmedling.

I publikationen finns också information om principerna för övervakning av osakligt bemötande. Handboken tar upp exempel på situationer som kan anses vara osakligt bemötande, men också exempel på situationer som inte fyller kriterierna. Handboken fungerar som stöd när arbetstagaren eller chefen ska bedöma om ett upplevt beteende uppfyller kriterierna för osakligt bemötande.

Publikationen riktar sig till ledningen på arbetsplatser, chefer, dem som handhar personalfrågor, arbetarskyddets medlare, förtroendemän och arbetstagare, och kan även användas av företagshälsovård och läroinstitutioner.

Du kan ladda ner guiden avgiftsfritt på Arbetarskyddscentralens webbplats.