Gå till innehållet

Fackförbundet JHL: Nej till vaccinationstvång, ja till rekommendation om att ta coronavaccin

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL understöder inte vaccinationstvång. Personer som hör till de högsta riskgrupperna måste ändå skyddas för coronaviruset.

Fackförbundet JHL har uppmanat sina medlemmar att ta coronavaccinet eftersom det för närvarande inte finns något annat sätt att skydda sig mot coronan. JHL:s medlemmar är en del av samhället som har i uppgift att skydda dem som löper risk för att få en allvarlig form av coronavirussjukdomen. Därför rekommenderar förbundet att alla låter sig vaccineras mot coronan.

Rekommendationen att ta vaccinet innebär inte att förbundet stöder vaccinationstvång. Förbundet påminner också om att riksdagen inte kommer att stifta någon lag om vaccinationstvång för någon yrkesgrupp.

– Riksdagen behandlar som bäst en temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar som skulle beröra personer som jobbar inom social- och hälsovården och som jobbar i närkontakt med patienter och klienter som tillhör högriskgruppen.  Personer med sådana arbetsuppgifter skulle krävas ha samma skydd mot corona som mot mässling, vattkoppor, kikhosta och influensa. I lagändringen finns inget förslag om vaccinationstvång, säger JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine.

– Det är i första hand arbetsgivarens skyldighet att genom riskbedömning skapa trygga förhållanden på arbetsplatserna genom att upprätta arbetarskyddsplaner på arbetsplatserna. Man kan förutsätta att social- och hälsovårdspersonalen har bästa tänkbara skydd mot en livsfarlig sjukdom, men ett sådant krav kan inte genomföras utan att man också beaktar arbetstagarnas mänskliga rättigheter. Därför är det viktigt att företagshälsovården kopplas tätt ihop med vaccineringarna av social- och hälsovårdspersonalen.

I ändringen som planeras i lagen om smittsamma sjukdomar ingår inget tvång för någon att ta coronavaccin. Det är också i fortsättningen frivilligt för alla personer, också personalen inom social- och hälsovården, att ta vaccinet.

– Arbetstagarens beslut att låta bli att ta vaccinet kan ändå medföra avbrott i lönebetalningen om arbetsgivaren inte kan erbjuda arbetstagaren andra arbetsuppgifter. Arbetsgivaren har en omfattande skyldighet att hitta ersättande arbete. Vi måste också komma ihåg att ett bristfälligt vaccinationsskydd inte berättigar arbetsgivaren att säga upp arbetstagarens arbetsavtal. Vi påverkar på alla sätt innehållet i lagförslaget som riksdagen ska ta ställning, men sanningen är att det i sista hand är riksdagen som beslutar hur lagen utformas, preciserar Niemi-Laine.

Arbetsgivaren får inte kräva coronapass

Den reglering av coronapasset som ingår i lagen om smittsamma sjukdomar gäller inte i arbetslivet. Därför får inte arbetsgivaren fråga coronapass av arbetstagarna som förutsättning för att komma till arbetsplatsen, utföra arbetsuppgifter eller delta i arbetsplatsens rekreationsverksamhet. Ingen kan heller på något annat sätt kräva att arbetstagaren ska berätta om sin situation beträffande coronavaccinet på arbetsplatsen.

– Lagen förbjuder arbetsgivaren att fråga om vaccinations- eller sjukdomsinformation eller att skriva ner sådan information. Det är ändå tillåtet att diskutera saken informellt på arbetsplatsen. Arbetsgivaren får ändå inte på något sätt pressa arbetstagarna att diskutera frågan, säger Niemi-Laine.

JHL anser att det fortfarande finns många oklara frågor gällande användningen av coronapass. Arbetsmarknadens centralorganisationer har sammankallats till en arbetsgrupp som tillsatts av landets regering. JHL anser att det nu är dags att noggrant gå igenom coronapasset.  Passet får ändå inte försätta medborgare i en ojämlik ställning eller utesluta personer från livsviktiga tjänster.

–Vi måste komma ihåg att rätten till utkomst och arbete är tryggad i grundlagen. Den måste beaktas då man kommer överens om ett coronapass för arbetslivet. Den arbetsgrupp som social- och hälsovårdsministeriet tillsatt dryftar frågan för närvarande.

Mer information: JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine, tfn 040 702 4772