Gå till innehållet

Bristfälligt coronaskydd kan snart leda till avbrott i lönebetalningen och förlorad arbetslöshetsersättning

Regeringen har den 8 december 2021 avgett en proposition till riksdagen med förslag till temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar. Till följd av ändringen kan lönebetalningen avbrytas för en ovaccinerad arbetstagare som arbetar inom social- och hälsovården. I en sådan situation får arbetstagaren inte heller arbetslöshetsersättning.

Den temporära ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar avses träda i kraft så fort som möjligt. Ändringen berör personal och studerande inom social- och hälsovården som arbetar i närkontakt med patienter och klienter som tillhör riskgrupp 1 för coronaviruset.

Utgångspunkten är att personer som jobbar i närkontakt med personer som tillhör riskgruppen ska vara vaccinerade eller ha skydd mot sjukdomen i form av att med ett laboratoriebekräftat prov ha haft covid-19 inom de senaste sex månaderna. Arbetsgivaren kan endast av särskilda skäl utnyttja arbetstagare som inte är skyddade mot sjukdomen. Sådana skäl är brist på personal som uppfyller vaccinationskravet, arbetstagarens överkänslighet mot vaccinet eller någon annan egenskap som hindrar personen från att ta vaccinet.

Om arbetstagaren inte går med på att berätta om hen har tagit vaccinet eller insjuknat i coronan inom det senaste halvåret, kan arbetsgivaren överföra arbetstagaren till andra uppgifter.

Om arbetsgivaren inte kan erbjuda den ovaccinerade andra arbetsuppgifter, avbryts lönebetalningen. Arbetstagaren har inte heller rätt att få arbetslöshetsersättning eftersom arbetstagaren har förorsakat situationen själv.

Arbetet avbryts tills arbetstagaren uppfyller det behövliga vaccinationsskyddet eller arbetsgivaren kan erbjuda arbetstagaren andra arbetsuppgifter.

Då lagen har trätt i kraft har de arbetstagare som berörs av författningen 30 dagar tid på sig att sätta sitt coronaskydd i skick. Överföring till andra uppgifter eller avbrytande av lönebetalningen kan ske först efter denna övergångstid.

JHL uppmanar alla medlemmar som har ett bristfälligt coronaskydd att i brådskande ordning sätta sitt coronaskydd i skick. Endast på det här sättet kan de som jobbar för en arbetsgivare som tillhandahåller social- och hälsovårdstjänster undvika en situation då arbetsgivaren inte kan erbjuda dem annat arbete och lönebetalningen i värsta fall avbryts.

Bakgrund och preciseringar till ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar