Gå till innehållet

Representantskapet beslutar vad fackförbundet JHL ska göra

Representantskapet väljs bland ditt fackförbund JHL:s medlemmar och beslutar hur förbundet använder sina finansiella resurser och planerar sin verksamhet. Representantskapet beslutar också om anställningsvillkoren för förbundets medlemmar då det godkänner eller förkastar arbets- och tjänstekollektivavtal.

Representantskapet utövar JHL:s högsta beslutanderätt. Det fattar beslut om medlemsavgiftens storlek samt hur JHL använder sina finansiella resurser. Det beslutar också om JHL-medlemmarnas anställningsvillkor eftersom det godkänner eller förkastar de viktigaste arbets- och tjänstekollektivavtalen, såsom SH-avtalet och det kommunala AKTA-avtalet.

Läs vad representantskapet beslutar om och vilka andra uppgifter det har.

Som ledamot i representantskapet får du påverka JHL:s inriktning. Du har ett stort ansvar.

Representantskapet består av 120 ledamöter från olika delar av Finland som utsetts genom val. Två gånger i året – under våren och hösten – sammanträder de för att fatta viktiga beslut som styr förbundets verksamhet kraftigt.  Om det pågår avtalsförhandlingar, där man förhandlar om anställningsvillkor, samlas representantskapet för att godkänna eller förkasta de viktigaste förhandlingsresultaten.

Representantskapets mandatperiod är fem år.

Som ledamot är du ditt områdes ögon, öron och röst

Som ledamot i representantskapet är du ditt valdistrikts ögon, öron och röst. Du har möjlighet att föra fram de önskemål som föreningarna och medlemmarna i ditt valdistrikt har till representantskapet. Du är också informationsförmedlare, eftersom du som ledamot i representantskapet för fram information om de beslut som fattats och förbundets verksamhet till JHL:arna i ditt valdistrikt.

Ett nytt representantskap väljs i februari 2022.

Ställ upp i JHL:s val.

Vilken är din ton, i vilken inriktning vill du utveckla ditt fackförbund JHL?