Gå till innehållet

Oklarheter och risker i samband med HST:s bolagiseringsplaner – JHL kräver ytterligare utredningar

Fackförbundet JHL kräver noggrant övervägande och tålamod av Helsingfors beslutsfattare vid planerna att bolagisera HST. Det föreligger oklarheter och motstridigheter i planerna, och de borde utredas innan man framskrider i frågan.

Det finns planer på att omvandla Helsingfors stads trafikaffärsverk (HST) från kommunalt affärsverk till bolag. HST:s direktion har givit ett utlåtande som förordar bolagisering och ärendet går vidare till beslut i staden under höstens lopp. Det bolag som eventuellt grundas, avses inleda sin verksamhet i januari 2022. Fackförbundet JHL ser många risker med bolagiseringsplanerna.

– Bolagiseringen kan medföra att beslut som gäller HST fattas utom räckhåll för kommuninvånarna och förtroendemännen. För närvarande regleras affärsverkens verksamhet av kommunallagen. Bolaget kan ändå i fortsättningen hemlighålla sin beslutsprocess med hänvisning till affärshemlighet. HST:s direktion skrev i sitt utlåtande att man önskar stor öppenhet i frågan. Beslutsfattarnas vilja står i uppenbar konflikt med deras agerande. Transparent beslutsfattande och fungerande trafik kan bäst tryggas i den nuvarande formen som affärsverk, säger JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine.

I planerna ingår att överföra hela HST:s nuvarande affärsverksamhet, förutom metrofunktionernas ägande- och organiseringsansvar, till aktiebolaget HST. I samarbetsförhandlingarna har man ändå för personalen betonat att HST bolagiseras som en helhet. Andelen som gäller metron har klargjorts för personalen först i ett senare skede.

– I samarbetsförhandlingarna ska frågorna gås igenom i den form de framläggs för beslut. Det är god arbetsgivarpraxis att öppet redogöra för alla väsentliga frågor. Äkta samverkan är grunden för förtroende och genuint samarbete med personalen och inte bara en avsikt att uppfylla lagens minimikrav, påpekar Niemi-Laine.

HST har agerat och klarat sig väl som affärsverk. Bolagiseringen har motiverats med att man på så sätt kan sprida ut ägandet.

– Regionalt samarbete med grannkommunerna kan gott och väl göras också med den nuvarande organisationen. Det enda som krävs är vilja från bägge parter.

– Är det planerade nya bolaget livsdugligt? Hurudan är bolagets affärsverksamhetsplan? Är avsikten med bolagiseringen att skapa marknadskonkurrens i stadstrafiken, som HST inte kan delta i i bolagsform? Motsvarar den föreslagna bolagsmodellen verkligen en förändring i verksamhetsomgivningen med vilken behovet av bolagisering motiveras?    I bolagiseringsplanerna ingår många omständigheter som kräver ytterligare utredningar.  Beslutsfattarna i Helsingfors måste visa prov på tillräckligt ansvar och tålamod för att utreda frågorna grundligt innan beslut tas.

Mer information: ordförande Päivi Niemi-Laine, tfn 040 702 4772.