Gå till innehållet

Ta pauser i arbetet då det är hett

Höga lufttemperaturer, värme och solstrålningen höjer människans värmebelastning. Om lufttemperaturen på arbetsplatsen trots tekniska åtgärder överstiger +28 °C på grund av värmebölja ska arbetsgivaren begränsa den tid under vilken arbetstagarna arbetar i sådana förhållanden.

När man arbetar i höga temperaturer bör man beakta en del arbetarskyddsfrågor och andra faktorer som gäller arbetsförhållandena. En av de viktigaste frågorna gäller hälsoeffekterna från arbete i höga temperaturer.

I arbetarskyddslagstiftningen krävs att arbetsgivaren känner till hälsoriskerna som följer av arbetet och ägnar dem tillräcklig uppmärksamhet när hen låter utföra arbetet. Arbetsgivaren ska genomföra en helhetsbedömning av hälsorisker och risker för olycksfall som arbetet medför för en enskild arbetstagare.

Läs anvisningar om arbete i hetta.

Artikeln har publicerats första gången den 25.6.2020.