Gå till innehållet

JHL:s verksamhetsberättelse: Coronaåret 2020 utmanade förbundet att hitta nya verksamhetsmodeller

Coronan och de rekordlånga avtalsförhandlingarna stämplade JHL:s år 2020. Förbundet tog snabbt nya digitala lösningar i användning som stöd för förbundets service och medlemmarnas intressebevakning. Trots undantagsförhållandena fördes avtalsomgången framgångsrikt i mål.

År 2020 går till historien som ett pandemiår. Coronaviruset förorsakade åtgärder som kraftigt återspeglades i JHL:s verksamhet. Ny teknologi togs i användning med fart: kurser, evenemang och olika tillställningar överfördes att ordnas på distans som webbinarier och livestreaming. Förhandlingarna om medlemmarnas anställningsvillkor flyttades över till nätet. Coronans inverkningar på arbetslivet märktes tydligt i medlemmarnas intressebevakning, då arbetarskyddsärenden och samarbetsförhandlingar blev vardagsmat. Undantagstiden ökade antalet nya medlemmar som anslöt sig under våren och antalet som deltog i kurser.

Förberedelserna för representantskapsvalet år 2022 inleddes.

JHL:s representantskap godkände verksamhetsberättelsen för år 2020 under sitt vårmöte som ordnades över distansförbindelser den 26-27 maj 2021. Representantskapet är JHL:s högsta beslutande organ. Representantskapet sammanträder stadgeenligt två gånger i året, under våren och hösten.

Rekordlånga avtalsförhandlingar

Coronan påverkade avtalsrörelsen år 2020 och arbetssätten. Förhandlingarna fördes inte längre på traditionellt sätt, utan flyttades till ett virtuellt förhandlingsbord. Kommunbranschens förhandlingar präglades av trycket att ändra kollektivavtalets struktur, vilket föranleddes av social- och hälsovårdsreformen.

Pehmonalle ja liituja pöydällä, lapsen piirtävä käsi.

Förhandlingarna drog ut på tiden, bland annat inom kommunbranschen nådde man en lösning först i slutet av maj och inom privata socialvårdsbranschen först i juni. Vid sidan av kollektivavtalsförhandlingarna förhandlade man om coronaavtal, besparingsavtal och krisklausuler.

Trots undantagsförhållandena och branschspecifika svårigheter, fördes förhandlingarna i mål på ett framgångsrikt sätt. Löneförhöjningarna nådde minst den allmänna nivån och den s.k. arbetstidsförlängningen slopades. Avtalsrörelsens tema var #SlutPåGratisarbetet.

Stark påverkan och strejker gav resultat, men också besvikelse

Organisatoriska åtgärder, stark vilja att förhandla och starkt påverkansarbete i riktning mot beslutsfattarna ledde delvis till resultat i situationer då anställningsförhållandena var hotade eller det fanns hot om masspermitteringar eller uppsägningar.

Strejker genomfördes i Uleåborg och Jyväskylä. I Lahtis höll förbundet direkt kontakt med beslutsfattarna och ordnade en manifestation som fick stor publicitet.

I Jyväskylä lyckades man avvärja de stora uppsägningar och permitteringar som staden planerade. Resultat uppnåddes med segslitna förhandlingar och strejk.

I Lahtis ledde JHL:s starka påverkansarbete också till ett lyckat resultat för JHL. I Lahtis begravde stadsfullmäktige planerna på att konkurrensutsätta stadens kosthållstjänster.

Trots JHL:s starka påverkansarbete och två strejker beslutade stadsfullmäktige i Uleåborg att lägga ut kosthålls- och rengöringstjänsterna och ICT-tjänsterna samt överföra skolsekreterarna till Monetra. JHL:s samorganisation för kommunbranschen i Uleåborg anförde kommunalbesvär hos Norra Finlands förvaltningsdomstol över beslutet att lägga ut kosthålls- och rengöringstjänsterna. Förvaltningsdomstolen har ännu inte prövat besvären.

Coronan satte fart på utbildningens och intressebevakningens digitala skutt

Coronapandemin hade en stark inverkan på det kursutbud som förbundet genomförde år 2020 och på intressebevakningen. Sammankomster i anknytning till närundervisning och intressebevakning tog med ens abrupt slut.

Efter tvärstoppet under våren sökte förbundet snabbt efter ersättande sätt att fortsätta jobbet. Fram till hösten ordnades kurserna redan med full effekt som distansundervisning. Distansundervisning, olika yrkesspecifika webbinarier och intressebevakningens branschspecifika distanstillfällen nådde också sådana medlemmar och nya förtroendemän som inte skulle ha haft möjlighet att delta i närundervisning eller tillfällen i regionerna. Också föreningarna fick handledning i att ta ett digitalt skutt genom att förbundet ordnade en utbildningsperiod för genomförande av distansmöten. År 2020 deltog över 300 personer mer än år 2019 i de kurser som JHL ordnade.

Framtidens JHL – megatrendernas inverkan på JHL-medlemmarnas arbetsliv

Megatrenderna är fenomen som har stora och långsiktiga inverkningar på samhället. JHL inledde år 2020 ett mångårigt arbete med syfte att granska framtidens megatrender.

De centrala frågorna är:

  • Vilka omfattande förändringsfenomen påverkar förbundets verksamhetsomgivning?
  • Hur påverkar de medlemskåren, arbetslivet, verksamhetsförhållandena och förbundets verksamhet?

Fenomen som granskas är

1) klimatförändringen

2) befolkningens åldrande och ändringen i befolkningsstrukturen

3) teknologins omvälvning

4) det ekonomiska systemets omvälvning

5) urbaniseringen

Varje tema behandlas under ett år. År 2020 fastställdes klimatförändringen att vara det första temat att behandlas.