Gå till innehållet

Beslutsfattarbrev 2/2021

Vi skickar ett brev om aktuella frågor till finländska beslutsfattare minst fyra gånger per år. Med brevet vill vi lyfta fram tankar och bakgrundsinformation om frågor som är aktuella och viktiga för JHL:s medlemmar. Detta beslutsfattarbrev från JHL har skickats till kommundirektörer, riksdagsledamöter, kommunbeslutsfattare och JHL:s beslutsfattare och huvudförtoendemän.

Bästa beslutsfattare,

Den första opinionsbarometern över offentliga tjänster har utgivits: Allmänheten ger tjänsterna sitt starka stöd.

Välkommen att bekanta dig med den första opinionsundersökningen över de offentliga tjänsterna i Finland som JHL har låtit göra.

Kantar TNS Oy utredde på uppdrag av JHL utnyttjandet av offentliga tjänster och finländarnas uppfattning om dem. Undersökningsmaterialet insamlades vid Gallup Forum -panelen i januari-februari 2021. Över 2 000 finländare besvarade den.

De offentliga – och offentligt producerade – tjänsterna har finländarnas starka stöd. Nästan tre av fyra finländare önskar att kommunen, regionen eller staten anordnar de offentliga tjänsterna också i framtiden. Finländarna anser också att den bästa producenten av offentliga tjänster är den offentliga sektorn, vars tjänsteproduktion kan kompletteras av den privata sektorn och organisationer.

Många anser att utläggning av tjänster skulle höja tjänsternas pris och försämra kvaliteten. En majoritet av svarandena (56 %) förmodar att utläggning skulle höja tjänsternas pris. Cirka en tredjedel (32 %) säger att tjänsternas kvalitet skulle sjunka.

De offentliga tjänsterna är synligt närvarande i medborgarnas vardag. Hälften av de svarande uppger att de utnyttjar dem minst en gång i veckan. Allra flitigast utnyttjar finländarna kommunernas hälsovårdstjänster. Fyra av fem svarande (79 %) uppgav att de utnyttjat dem under de senaste två åren. Två tredjedelar (69%) hade besökt biblioteket, nästan lika många (66 %) hade tagit sig fram med kollektivtrafiken.

De offentliga tjänsterna fungerar huvudsakligen väl, anser svarandena. Mest beröm får biblioteken. Hela 88 % ansåg att biblioteken är mycket bra eller ganska bra. Också den specialiserade sjukvården (81 % anser den är bra), den grundläggande utbildningen (79 %) och småbarnpedagogiken (78 %) får uppskattning.

Sammandrag av JHL:s barometer över offentliga tjänster (på svenska)

Hela rapporten (på finska)

Kommunernas strategier förändras

Kommunernas roll kommer att förändras i framtiden, då tjänsterna inom social- och hälsovården och räddningsväsendet övergår till välfärdsområdena. Inom finansministeriet pågår som bäst projektet Framtidens kommun. Minister Sirpa Paatero belyser nedan projektets frågeställningar.

Då kommunens verksamhetsfält förändras uppkommer också behov av att förnya kommunstrategierna. I de flesta kommuner uppdateras de i samband med kommunalvalet och därefter. JHL:s kommunrenovering ger färdkost också för kommunernas strategiarbete.

Man måste komma ihåg beskattningsrätten och anordnarna av offentliga tjänster i vårdreformen

Inom de närmaste månaderna avgörs hur tjänsterna inom social- och hälsovården anordnas i framtiden. JHL har i samband med olika reformprojekt betonat en stark ställning som offentlig anordnare. Vi ser det som centralt både beträffande anordnandet av servicen och kontrollen över det framtida utgiftstrycket inom social- och hälsovården.

Den reform som nu bereds ska ännu under denna regeringsperiod kompletteras genom att besluta om välfärdsområdenas beskattningsrätt, dvs. den så kallade landskapsskatten. När det gäller anordnandet av service ska beslutandemakten och ansvaret finnas i samma händer.

Våra åsikter om social- och hälsovårdsreformen finns här.