Gå till innehållet

42 timmars arbetstid inom räddningsbranschen skulle i praktiken innebära gratisarbete

Inom räddningsbranschen pågår en debatt om den operativa personalens veckoarbetstid samt om det ska vara möjligt att ändra arbetstiden till 42 timmar. Till den operativa personalen hör till exempel brandmän, överbrandmän och brandbefäl.

Arbetstiden för räddningsverkens operativa personal är numera huvudsakligen ordnad med hjälp av undantagstillstånd. Som grund för undantagstillståndet har använts arbete som återkommer med jämna mellanrum, där arbetsskiftets längd är 24 timmar och den ordinarie arbetstiden är 42 timmar i veckan. I de nya undantagstillstånden som följer den nuvarande arbetstidslagen har den genomsnittliga veckoarbetstiden varit 40 timmar.

JHL vill bevara systemet med 24 timmars arbetsskift och påminner om att 40 timmars veckoarbetstid går att bevara också inom ramen för den nuvarande arbetstidslagstiftningen.

– Med 40 timmars veckoarbetstid skulle man erhålla utjämningsledighet. På det sättet skulle arbetstiden jämnas ut till 40 timmar över en utjämningsperiod på 52 veckor och i planeringen kan man ändå utnyttja 42 timmars arbetsvecka, konstaterar JHL:s avtalsexpert Marja Lehtonen.

Enligt Lehtonen motsätter sig inte JHL att parterna avtalar om saken med ett tjänstekollektivavtal. För avtalets del är det betydelsefullt att man avtalar på ett äkta sätt och att arbetarskyddet beaktas som en del av avtalet.

– Ifall man övergår till 42 timmars modellen, ska arbetsgivaren betala lön för de två extra timmarna. Annars fortsätter i praktiken det oavlönade gratisarbetet, konstaterar Petteri Häyrinen, ordförande för Brand- och räddningsbranschen JHL.

Häyrinen kritiserar att inte heller arbetstidsskyddet genomförs i de förslag som framförts, eftersom arbetsskiftets längd inte har begränsats till maximalt 24 timmar.

– Räddningsbranschen har i årtionden tillämpat längre arbetstid än de andra kommunala branscherna. Är det fackförbundets uppgift att förlänga arbetstiden utan kännbar ersättning? Det finns ingen grund för detta eftersom arbetet kan utföras i 24 timmars skift även om den ordinarie arbetstiden är 40 timmar i veckan.

JHL:s avtalsexpert Marja Lehtonen anser att ett arbetsskift maximalt ska få vara 24 timmar långt och att arbetstiden kan förlängas utöver detta endast som nödarbete.

– Detta arrangemang är möjligt redan nu i enlighet med den gällande arbetstidslagen, påminner Lehtonen.

JHL har 30.10.2020 sänt ett utlåtande (på finska) till arbets- och näringsministeriet om ändring av arbetstidslagen 34 § 5 mom.

Mer information

Marja Lehtonen, avtalsexpert, JHL, tfn 046 920 9192
Petteri Häyrinen, ordförande, Brand- och räddningsbranschen JHL, 040 545 8523
Kristian Karrasch, förhandlingschef, JHL, tfn 040 728 9046