Gå till innehållet

Representantskapet godkände verksamhetsplanen för år 2021: JHL riktar in sig på stark medlemsrekrytering och intressebevakning

År 2021 satsar JHL in sina krafter på höjande av organiseringsgraden. Unga, unga vuxnas och invandrares organiseringsgrad och förankring i facket är ett särskilt tyngdpunktsområde. Kommunalvalet nästa år och förberedelserna för representantskapsvalet 2022 syftar till att hitta goda beslutsfattarkandidater och höja valdeltagandet.

JHL:s representantskap godkände förbundets verksamhetsplan för år 2021. JHL:s årliga verksamhetsplanering är starkt kopplad till förbundsstrategin och de strategiska mål som fastställts i den. Verksamhetsplaneringen är långsiktig och tyngdpunkterna sådana att de förblir i centrum för verksamheten i många år.

De övergripande strategiska målen är:

  • Höjning av organisationsgraden inom förbundets avtalsbranscher.
  • Förbättrande av medlemmarnas arbetsförhållanden och arbetsmarknadskompetens.
  • Förbättrande av medlemmarnas utkomst och anställningsvillkor.
  • Stärkande av förbundets lokala intressebevakning och fackliga styrka och inflytande.
  • Tätare samarbete mellan organisationer samt bildande av nya sammanslutningar inom intressebevakningsfältet.

Strategiska tyngdpunktsområden inom verksamheten år 2021 är:

  • Främjande av organisering, effektiverad medlemsrekrytering och stöd för upprätthållande av medlemskapet.
  • Stärkande av den lokala intressebevakningen och den organisatoriska kraften

Verksamheten år 2021 styrs av de strategiska tyngdpunktsområdena som betonar långsiktigt arbete för att höja organiseringsgraden och att lyckas med förbundets grundläggande uppgift. Utöver tyngdpunktsområdena förbereder sig JHL både för kommunalvalet och representantskapsvalet.

Valförberedelser på två olika fronter

I april 2021 förrättas kommunalval. Detta påverkar verksamheten under början av året. Under hela årets lopp gör JHL också förberedelser för det egna representantskapsvalet, som ordnas år 2022.

För JHL är det viktigt att de frågor och perspektiv som är viktiga för arbetstagarna syns i diskussionen inför kommunalvalet.  Vi måste erbjuda de kommunala beslutsfattarna alternativa modeller som inte bygger på kortsiktiga besparingar och privata vinstintressen.  JHL framför sina egna valteman ännu under slutet av detta år. Dessutom är det JHL:s mål att de egna medlemmarna som kandiderar synligt tar upp  tar upp dessa frågor.

Förberedelserna för JHL:s representantskapsval har redan inletts. Det är viktigt att kandidatuppställningen lyckas, både med tanke på valdeltagandet och trovärdigheten. Utöver kandidatuppställningen eftersträvar JHL ett livligt valdeltagande. En plan för marknadsföring och synligheten inför valet kommer att göras under det inkommande året.

Tyngdpunkten på organisering och medlemsförankring

Organiseringsarbetet och medlemsrekryteringen stöds på många sätt. Höstens medlemsrekryteringsveckor kommer att bli en återkommande kampanj. Verksamhet som riktas till ungdomar och invandrare stärks. Medlemsförankringen stärks genom att utveckla medlemsservicens kvalitet och med karriärvägledning som riktas till medlemmarna.

Verksamheten som riktas till ungdomar stärks genom att utveckla nya verksamhetsformer. På det här sättet strävar man till att höja JHL:s attraktivitet. JHL stödjer och uppmuntrar föreningarna att kontakta unga samt att beakta deras intressen och göra dem delaktiga i verksamhetsplaneringen.

Utvecklingen av den yrkesbaserade verksamheten fortsätter under år 2021. Samarbetet med läroanstalterna intensifieras ytterligare inom de branscher där medlemsrekryteringen och medlemsförankringen kan effektiveras. Yrkesforum, som på grund av coronavirusepidemin flyttas fram till år 2021, kommer att ordnas ifall epidemiläget tillåter.

JHL satsar år 2021-2022 på arbete bland medlemmar med invandrarbakgrund. JHL anställer en arbetstagare med invandrarbakgrund som får i uppgift att koordinera turnén Union is Strength och ansvara för genomförandet av den i samarbete med organisationsexperten.

År 2021 fortsätter JHL projektet Föreningens digitala språng. Projektet syftar till att stärka föreningarnas färdigheter att ordna distansmöten och jobba över nätet.

Nästa år ordnar JHL karriärvägledning för medlemmarna. Pilotprojektet genomförs i samarbete mellan förbundets utbildningspolitiska experter och lärarna vid JHL-institutet. Till vägledningsprojektet söker man medlemmar som genomgår omställningar och vill delta i en process för att granska sin karriär och sina kunskaper.

Tyngdpunktsområdet stärkande av lokal intressebevakning

Att stärka intressebevakningskedjan och den organisatoriska kraften betyder i praktiken satsningar på kompetensutveckling och utbildning genom hela intressebevakningskedjan, framställande av material till stöd för intressebevakningen, utveckling av föreningarnas funktionsförmåga och effektivare regional samhällspåverkan.

Stärkande av intressebevakningskedjan förutsätter målmedvetet stärkande av funktionsförmågan hos föreningarna och de aktiva.

Man måste göra lokala förberedelser för vårdreformen, både inom intressebevakningen och organisatoriskt.  JHL måste få sin röst hörd i landskapens beredningsgrupper eftersom personalens synpunkter måste beaktas vid genomförandet av reformen.

Behovet av att stärka intressebevakningskedjan ökar ständigt i och med att intressebevakningen i allt högre grad står inför allt svårare utmaningar.  Man kan förvänta sig att de aktiva också i fortsättningen stöter på till exempel utläggningsprojekt och kollektivavtalsshopping. De lokala aktörerna måste kunna reagera på dessa redan på förhand.

JHL erbjuder både utbildning och stöd.