Gå till innehållet

Representantskapet godkände förbundets stadgeändringar

JHL:s representantskap godkände de ändringar som föreslogs i förbundets, föreningarnas och samorganisationernas stadgar. Ändringarna träder huvudsakligen i kraft från och med ingången av år 2021.

JHL:s representantskap godkände den 11 november de ändringar som föreslogs i förbundets, föreningarnas och samorganisationernas stadgar. Stadgarna bedöms under varje representantskapsperiod och behövliga ändringar görs i dem. De stadgeändringar som representantskapet nu godkände är huvudsakligen tekniska till sin karaktär.

Den mest betydande stadgeändringen gäller villkoren för erhållande av den föreningsåterbäring som betalas till föreningarna kvartalårsvis. För att erhålla återbäringen måste föreningarna före utgången av maj sända sin verksamhetsberättelse  till förbundet. Denna förändring träder ändå i kraft först i samband med verksamhetsberättelsen för år 2021. Hittills har det endast krävts att föreningarna sänder sin verksamhetsplan och funktionärsanmälan före en viss tidpunkt.

Från och med år 2021 ska alltså föreningarna inom utsatt tid skicka sin verksamhetsplan, funktionärsanmälan och verksamhetsberättelse för föregående år.

Beslutet att godkänna stadgarna fattades efter omröstning eftersom Jari Hartman föreslog att stadgeändringarna skulle förkastas. 82 representantskapsledamöter röstade för stadgeändringarna. Endast 4 ledamöter röstade mot stadgeändringarna.

Den stadge- och valgrupp som JHL utnämnt har utarbetat stadgarna och de har behandlats vid möten med föreningsledningen i regionerna. Föreningarna har haft möjlighet att ge ett utlåtande om de föreslagna ändringarna.  Stadgeändringarna har också gåtts igenom vid ett separat utbildningstillfälle för representantskapet.

Korrigering 13.11.2020 kl. 9.32: Den mest betydande förändringen är att föreningarna ska lämna in sin verksamhetsberättelse för föregående år till förbundet.