Gå till innehållet

JHL:s budget offentliggjord: Organiseringsarbetet har gett många nya medlemmar men intäkterna täcker ännu inte utgifterna

JHL:s intäkter täcker inte kostnaderna för verksamheten, även om förbundet med hjälp av aktivt organiseringsarbete har lyckats locka nya medlemmar till förbundet. Budgetunderskottet ska täckas genom försäljning av egendom samt eventuella placeringsintäkter.

JHL:s representantskap godkände budgeten för år 2021. Förbundets intäkter räcker inte till för att täcka utgifterna, dvs. budgeten uppvisar ett underskott. Utgifterna är cirka åtta miljoner euro större än intäkterna. I summan ingår endast verksamhetsutgifterna och förbundets verksamhetsintäkter. Intäkterna består i praktiken av medlemsavgifter.

Vid bedömningen av avkastningen av förbundets placeringar år 2021 har man beaktat att coronakrisen kan pågå till och med fram till sommaren, så placeringsintäkterna bedöms som måttfulla.

Ekonomin kan inte bygga på marknadssvängningar

JHL:s förbundsstyrelse har ändå beslutat att stegvis minska sitt ägande i Kojamo. I praktiken säljer förbundet aktierna i sin ägo. Placeringsintäkterna är osäkra om krisen fortsätter men försäljning av egendom håller verksamheten på plus.

– Börskurserna sjönk under våren 2020 till följd av coronakrisen. Även om kurserna efter senaste vår återgått nästan till den nivå som rådde i början av året, är det bra att komma ihåg att förbundets ekonomi inte kan bygga på marknadssvängningar. Detta är givetvis en fråga som förbundets ledning och beslutande organ förstår, men den överraskande och stora krisen betonade detta faktum tydligare än förr, säger JHL:s ekonomichef Jan Saarinen om JHL:s ekonomiska framtidsutsikter.

Jan Saarinen
JHL:s ekonomichef Jan Saarinen

Budgeten för år 2021 har upprättats enligt den prognos att antalet medlemmar sjunker något i jämförelse med år 2020. Samtidigt sjunker intäkterna från medlemsavgifterna. Intäkterna från medlemsavgifterna är mycket viktiga för JHL eftersom förbundets medelanskaffning i praktiken helt består av intäkter från medlemsavgifter.

Organiseringsarbetet har gett nya medlemmar men kostar samtidigt pengar

JHL fortsätter aktivt sin medlemsrekrytering och sitt organiseringsarbete, så att förbundet kan få fler betalande medlemmar. Organiseringsprojektet inleddes år 2018 och har gett förbundet cirka 2 700 nya medlemmar, av vilka de flesta betalar ordinarie medlemsavgift. Organiseringsarbetet kostar ändå samtidigt pengar eftersom fackförbundet har anställt nya arbetstagare för organiseringsarbetet.

Man måste mycket noggrant överväga anställande av ny personal eftersom JHL försöker minska sina personalutgifter. JHL är en sakkunnigorganisation och största delen av förbundets kostnader består av personalutgifter.

Personalutgifterna och förbundets totala utgifter stiger måttfullt år 2021 i jämförelse med år 2020.  JHL har redan längre strävat till att balansera sin ekonomi och samma linje fortsätter.