Gå till innehållet

Endast friska barn till skolan och dagis

Coronavirussituationen har försämrats. Därför är JHL inne på samma linje som Undervisnings- och kulturministeriet samt Institutet för hälsa och välfärd THL: barn med symtom ska inte gå till skolan eller dagis.

Coronavirussituationen har försämrats i Finland. Därför är det särskilt viktigt att barn med symtom på luftvägsinfektion inte går till skolan eller dagvården. Denna tydliga ståndpunkt framkommer i Undervisnings- och kulturministeriets och THL:s rekommendationer till småbarnspedagogiken. Också JHL anser att det finns skäl att följa rekommendationen. Kravet gäller både barnen och arbetstagarna.

Symtom på coronavirus kan vara bland annat halsont, feber, andnöd, muskelvärk, magsymtom och huvudvärk. Om barnet har något av dessa symtom, får det inte gå till skolan eller småbarnspedagogiken.

Enligt rekommendationen ska personer med symtom ta ett coronavirustest

  • Innan testresultatet har erhållits ska man undvika kontakt med andra personer.
  • Ifall testresultatet är negativt och symtomen tydligt har avtagit, kan barnet gå till skolan eller dagis även om alla symtom inte är helt borta.
  • Om symtomen kommer tillbaka eller tilltar måste man gå på test på nytt.
  • Om symtomen beror på allergi och underlättas med allergimedicinering, kan barnet gå till skolan eller dagis även om alla symtom inte är helt borta.
  • Om symtomen inte underlättas trots medicinering, ska man gå på test. Om testresultatet är negativt kan barnet återgå till dagvården eller skolan.

Inte ens yrkespersoner inom hälsovården kan endast utgående från symtombilden avgöra om en person med symtom i luftvägarna har coronavirussmitta eller höstsnuva.

Därför finns det skäl att inte tillåta att barn med ens lindriga symtom går till dagvården ifall inte coronavirussmitta kunnat uteslutas med test.

Det är arbetsgivarens skyldighet att utreda farorna och bedöma riskerna också med tanke på hindrandet av coronavirusets spridning. Farorna måste bedömas regelbundet eftersom situationen snabbt kan förändras.

Om det finns risk för att utsättas för coronavirussmitta på arbetet, ska arbetsgivaren bekosta skyddsutrustning åt arbetstagaren.

Behovet av skydd gäller alla sektorer, inte endast arbetsplatser inom social- och hälsovården.

Senast nu ska alltså varje arbetsplats uppdatera sin riskbedömning: hur man begränsar antalet närkontakter mellan människor, hurudan praxis som ska användas för att arbetet ska kunna utföras på ett säkert sätt, hur man ska förfara med arbetstagare och kunder som uppvisar symtom och hur man skyddar sig för smitta.

Varje arbetsgivare ska bekanta sig med anvisningarna om en trygg återgång till arbetet som Arbetshälsoinstitutet har utfärdat. Anvisningarna finns på Arbetshälsoinstitutets webbplats.