Gå till innehållet

Sådant är arbetscentralernas nya kollektivavtal – ett rivigt ettårigt avtal

Det nya kollektivavtalet ger arbetscentralerna lönepåslag enligt den allmänna linjen och upphäver den oavlönade arbetstiden.

Ett förhandlingsresultat om nytt kollektivavtal för arbetscentralerna uppnåddes den 17 juni 2020. Bägge förhandlingsparter godkände resultatet före midsommar.

Avtalsperiodens längd är kortare än vanligt, endast 12 månader. Det nya avtalet medför att den oavlönade arbetstidsförlängningen som ingick i konkurrenskraftsavtalet upphävs vid arbetscentralerna. Löneförhöjningarna följer den allmänna linje som befästs vid avtalsförhandlingarna.

Arbetscentralerna är privata verksamhetscentraler som erbjuder rehabiliterande arbete eller terapiarbete för personer med nedsatt arbetsförmåga. Arbetstagarna representeras i kollektivavtalet av JHL och arbetsgivaren av Servicearbetsgivarna Palta.

1 Avtalsperiod

Avtalet gäller 31.1.2020–31.1.2021. Kollektivavtalet fortsätter därefter att gälla i ett år åt gången ifall inte någondera parten säger upp avtalet minst två månader före avtalsperiodens slut.

2 Löneförhöjningar

1.6.2020

Lönerna höjs retroaktivt eller från och med ingången av den närmaste lönebetalningsperioden  med ett allmänt lönepåslag på 1,3 procent.

Tabellönerna höjs med det allmänna påslagets belopp.

Ersättningarna för personalrepresentanterna, dvs. förtroendemännen och arbetarskyddsfullmäktige, höjs med 1,3 procent. Ersättningen avrundas till följande hela euro.

3 Konkurrenskraftsavtalet begravs

Den oavlönade arbetstidsförlängningen som ingick i konkurrenskraftsavtalet upphävs från och med 1 juni 2020.

4 Övriga förändringar

Arbetsgivaren kan utöver den ordinarie årliga arbetstiden anvisa arbetstagaren utbildning eller utvecklingstillfällen motsvarande högst 12 timmar per kalenderår.  För utbildningen eller utvecklingstillfället betalas ersättning som motsvarar ordinarie lön.

Arbetsgivaren kan dessutom anvisa arbetstagaren högst 8 timmar ordinarie arbetstid under ett kalenderår.

I förhandlingsresultatet har man också avtalat om en arbetsgrupp, där parterna före 16 november 2020 bedömer uppdateringsbehovet av kollektivavtalets tillämpningsskrivelse och ändamålsenligheten beträffande lönegrupperna i lönesystemet.

Mer information:

Mari Keturi, förhandlingschef, 050 461 9315