Gå till innehållet

Sådant är Finavias nya kollektivavtal som förhandlades fram i undantagsförhållanden – extra tankningstillägg en klar förbättring

Kollektivavtalet, som förhandlades fram under undantagsförhållanden, ger Finavias personal generella lönepåslag enligt den allmänna linjen. Den oavlönade förlängningen av arbetstiden upphävs omedelbart.

Alla förhandlingsparters beslutande organ har nu godkänt Finavias nya företagsspecifika avtal.  Den nya avtalsperioden är 25 månader lång.

Förhandlingsresultatet om nytt kollektivavtal för Finavia uppnåddes torsdagen den 14 maj. Finavia är det statsbolag som upprätthåller flygstationerna.

Förhandlingarna var mycket svåra.

Förhandlingarna inleddes under vintern och från och med mars har parterna förhandlat om anställningsvillkor i undantagsförhållanden som kan jämföras med en kris. Coronavirusepidemins samhälleliga inverkningar har varit särskilt förödande inom luftfartsbranschen eftersom passagerartrafiken i praktiken upphört.

– Förhandlingarna var mycket svåra och innehöll många rörliga delar, beskriver avtalsexpert Jussi Päiviö.

Finavia var i avtalslöst läge från och med 1 februari 2020 Under den tiden tillämpades det tidigare kollektivavtalet.

Tankningstillägget en betydande förbättring

Trots utmaningarna uppnåddes löneförhöjningar som följer den allmänna linjen för Finavias personal. Dessutom gick konkurrenskraftsavtalets oavlönade arbetstidsförlängning till historien.

Det så kallade tankningstillägget är också en ny och betydande förbättring. Det förhandlades fram för flygstationer där mer än två miljoner liter tankas per år.

Ett skäligt coronaavtal

Jussi Päiviö beskriver Finavias nya kollektivavtal som ett ganska hyfsat coronaavtal i en mycket utmanande situation. Beträffande de långa semestrarna blev löntagarsidan tvungen att gå med på en kompromiss.

– Situationen var mycket svår. Då förhandlingarna inleddes den 9 januari meddelade arbetsgivaren att enligt de riktlinjer som Finavia och Finavias styrelse uppgjort, måste man nå ett avtal om de långa, 38 dagars semestrarna.

– Arbetsgivaren hade också andra alternativa förslag till upphävandet av de långa semestrarna då det avtalslösa läget rådde. Då skulle också lönerna och andra förmåner ha försvagats betydligt. Eftersom vi inte hade några möjligheter att ta till stridsåtgärder, försökte vi förhandla fram ett övergångsavtal av något slag.

De som redan har 15 tjänsteår på nacken eller kommer att nå dit inom fem år, får behålla sina 38 semesterdagar. Dessutom kommer de personer som har över fem men under tio tjänsteår att få en kompensation för den förkortade semestern, då de uppnår 15 tjänsteår.

Det kommer en tid då flygtrafiken piggnar till.

– De här frågorna kommer att ligga till grund för kollektivavtalsförhandlingar under kommande år. Vi har flera år tid på oss att korrigera situationen så att också de som har insamlat färre tjänsteår kan få njuta av långa semesterar eller åtminstone en kompensation.

Päiviö påminner om att coronakrisen inte varar för evigt och att det kommer en tid då det blir möjligt att förhandla om anställningsvillkoren under gynnsammare förhållanden. Det finns till exempel inte skäl att förlora hoppet beträffande de långa semestrarna.

– Det kommer en tid då flygtrafiken piggnar till.

Avtalsparter i Finavias företagsspecifika avtal är på löntagarsidan Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL, Fackförbundet Pro och De högre tjänstemännen YTN. Arbetsgivaren representeras av Finavia/Servicearbetsgivarna Palta.

Här kan du bekanta dig med Finavias kollektivavtal och förhandlingsresultatet i sin helhet (bägge på finska).

Finavia työehtosopimus 2020-2022 esittely (pdf, 284 KB)

Finavia työehtosopimus 2020-2022 neuvottelutulos (pdf, 421 KB)

1 Avtalsperiod

Finavias nya kollektivavtal har en avtalsperiod på 25 månader, 1.2.2020−28.2.2022.

2 Löneförhöjningar

1.6.2020

Lönerna höjs med 1,3 procent. Förhöjningen är ett generellt lönepåslag.

Kollektivavtalets tillägg i euro höjs med 3,3 procent.

I lönetabellerna är höjningarna 1,0 procent från och med 1.6.2020.

1.5.2021

Lönerna höjs med ett generellt lönepåslag på 1,0 procent och med en företagsspecifik pott på 1,0 procent.

Principer för användning och fördelning av potten förhandlas med huvudförtroendemannen före 1.4.2021. Ifall samförstånd inte nås om inriktning av företagspotten, fördelar arbetsgivaren den.

I lönetabellerna är höjningarna 1,4 procent från och med 1.5.2021.

Tankningsarvode till nätverksflygplatser

På nätverksflygplatser där mängden tankat bränsle uppgår till två miljoner liter per år, betalas ett arvode för tankningsarbetet som uppgår till 1,5 procent av den tankningsintäkt som flygstationen erhåller.

Arvodet fördelas under året ifråga bland dem som stadigvarande utför tankningsuppgifter.

3 Den oavlönade förlängda arbetstiden upphävs

Den oavlönade förlängningen av arbetstiden upphävs från och med 1 juni 2020.

Från och med ingången av januari 2021 kan arbetsgivaren erbjuda arbetstagarna 12 timmar utbildning per år. Utbildningen genomförs enligt arbetsgivarens behov och ska utveckla arbetstagarens kunnande. Detta är ordinarie arbetstid som kan låta utföras utöver den ordinarie arbetstid per år som avtalats om i kollektivavtalet.

För den tid som utbildningen eller utvecklingstillfället varar, betalas ersättning som motsvarar lönen för ordinarie arbetstid.

Från och med 1 januari 2021 kan arbetsgivaren anvisa arbetstagaren högst 8 timmar ökad arbetstid med lön under ett kalenderår. Arbetet kan anvisas antingen i början eller slutet av arbetsskiftet högst två timmar åt gången eller för en hel dag. Arbetstid kan inte anvisas för söckenhelgdagar eller söckenhelgveckas lördag eller söndag.

För mertidsarbete under ordinarie arbetstid betalas grundlön med eventuella skifttillägg och tillägg för arbetsomständigheter.

4 Ändringar i de långa semestrarna

Den så kallade långa semesterns C-tabell har strukits ur Finavias kollektivavtal. C-tabellen gäller semesterbestämmelser för dem som har mer än 15 tjänsteårs erfarenhet (38 semesterdagar).

  • De arbetstagare som har tjänstgjort i 15 år och som har uppnått 38 semesterdagar före 25.5.2020, får de semesterdagar som överskrider 30 dagar i form av tilläggssemesterdagar med lön ( 8 dagar).
  • De arbetstagare som uppnår tjänsteår som berättigar till 38 semesterdagar senast 31.5.2025 kommer också att omfattas av tilläggssemesterdagarna med lön.
  • De arbetstagare, vars 15 tjänsteår uppfylls tidigast 1.6.2025, får ett personligt tillägg i euro som fastställs enligt lönen vid tidpunkten för uträkningen och som uppgår till 3,2 procent av grundlönen per månad. Tillägget i euro uppgår till 3,57 procent av grundlönen för arbetstagare med skift- eller periodarbete. Tilläggets storlek är fast och det höjs varje år enligt den allmänna förhöjning som gäller vid Finavia vid varje given tidpunkt.
  • Personer vars 15 tjänsteår uppfylls tidigast 1.6.2030 kommer inte att omfattas av denna lösning.

Mer information:

Jussi Päiviö, avtalsexpert, 040 578 5916