Gå till innehållet

Slut på gratisarbetet! Här är kommunsektorns nya tjänste- och arbetskollektivavtal – utan arbetstidsförlängning

JHL:s representantskap godkände torsdagen den 28 maj förhandlingsresultatet om det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) och det kommunala huvudavtalet.

JHL:s representantskap godkände det nya AKTA-avtalet vid sitt extra representantskapsmöte torsdagen den 28 maj. Lönepåslagen i det nya avtalet följer den allmänna linjen och den oavlönade arbetstidsförlängningen som ingick i konkurrenskraftsavtalet upphävs i augusti. Vid samma möte godkände JHL också det nya kommunala huvudavtalet.

– I jämförelse med riksförlikningsmannens tidigare förslag till uppgörelse lyckades vi uppnå större generella lönepåslag och en tidigareläggning av slopandet av arbetstidsförlängningen. Vi förväntar oss också att arbetet för att främja löneprogrammet och på så sätt höja de lägsta lönerna inleds genast då detta avtal har godkänts, sammanfattar JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine.

– Vi är besvikna över att coronatillägget helt och hållet saknas i detta förhandlingsresultat. Det hade varit skäligt att betala tillägget för undantagsförhållanden till alla, fortsätter Niemi-Laine.

Niemi-Laine är också glad över att kommunernas och sjukvårdsdistrikens ytterligare försvårade ekonomiska situation kommer att underlättas med en tilläggsbudget som Marins regering föreslår i juni.

Tidtabellen för kollektivavtalet för social- och hälsovårdspersonal som ingår i huvudavtalet framskred. Även om avtalet träder i kraft 1.9.2021, har det enligt Niemi-Laine ingen betydelse.

– I verkligheten iakttas villkoren i AKTA ända till utgången av år 2022 och avtalet för social- och hälsovårdspersonal först från och med ingången av år 2023, då vård- och landskapsreformen införs, konstaterar Niemi-Laine.

Nedan presenterar vi de viktigaste punkterna i det nya allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet. Du kan läsa en presentation om det godkända avtalet nedan (på finska, kommer att översättas till svenska):

Kunta-alan yleisen virka- ja työehtosopimuksen neuvottelutuloksen esittely

Avtalsperiod

Avtalsperioden är 1.4.2020–28.2.2022, (23 månader).

Lönepåslag

Det första generella lönepåslaget sker 1.8.2020. Det generella lönepåslaget följer en så kallad blandad linje, varvid förhöjningen är antingen 26 euro eller minst 1,22 procent.

Förhöjningen i euro betalas till alla de personer vars uppgiftsrelaterade löner är högst 2131,15 euro. Om den uppgiftsrelaterade lönen är högre än så, betalas höjningen i procent.

72,5 procent av JHL:s heltidsanställda som erhåller full lön kommer att få förhöjningen i euro.

Det andra generella påslaget genomförs 1.4.2021. Det uppgår till 1,0 procent.

De individuella tilläggen höjs på motsvarande sätt med 1,22 procent och 1 procent vid de ovanstående tidpunkterna.

Lokal justeringspott

Den lokala potten är 0,80 procent till sin storlek och utbetalas 1.4.2021.

Vid inriktningen av den lokala potten är de huvudsakliga målen att fortsättningsvis utveckla de lokala lönesystemen, korrigera de lokala löneorättvisorna samt stödja funktioner och nya sätt att utföra uppgifter som ger goda resultat.

Den lokala potten används för höjning av de uppgiftsrelaterade lönerna och/eller individuella tillägg eller motsvarande förhöjningar.

Den lokala arbetsgivarens representanter och huvudavtalsorganisationernas representanter förhandlar om hur  justeringspotten fördelas.

I den lokala potten ingår en så kallad arbetsgivarens stupstock. Den innebär att om man vid de lokala förhandlingarna inte lyckas komma överens om hur den lokala potten ska fördelas, beslutar arbetsgivaren om hur potten fördelas på höjning av de uppgiftsrelaterade lönerna, individuella tillägg eller motsvarande höjningar.

Vid inriktningen av den lokala justeringspotten beaktar arbetsgivaren att  potten fördelas så jämlikt som möjligt mellan olika lönesättningsbilagor med iakttagande av lönesummorna i bilagorna.

Exempel på hur de uppgiftsrelaterade lönerna stiger 2020 – 2021

Den förlängda arbetstiden upphävs i augusti

Den oavlönade arbetstidsförlängning som konkurrenskraftsavtalet medförde upphävs 30.8.2020. De ordinarie arbetstiderna enligt det nya AKTA-avtalet tillämpas från och med 31.8.2020 eller från och med början av den arbetstidsperiod som infaller närmast tidpunkten.

Nedskärningen i semesterpenningen hängde ihop med konkurrenskraftsavtalet och var avtalad på viss tid. Den upphörde vid utgången av år 2019.

Semesterpenningen kan bytas mot ledig tid år 2021

År 2021 kan arbetstagare och tjänsteinnehavare antingen helt eller delvis byta semesterpenningen mot ledig tid genom att komma överens om det direkt med arbetsgivaren. Ett muntligt avtal räcker inte, avtalet måste upprättas antingen skriftligt eller elektroniskt.

Innan avtalet sluts ska arbetsgivaren klargöra villkoren för byte av semesterpenning mot ledig tid med tjänsteinnehavaren eller arbetstagaren.

Antalet lediga dagar som semesterpenningen motsvarar är 50 procent av de intjänade semesterdagarnas antal. För dessa dagar betalas lön och de räknas som tid i arbete. Semesterpenning som bytts till ledig tid intjänar således semesterdagar.

Förtroendemännens och arbetarskyddsfullmäktiges arvoden höjs med en allmän förhöjning.

Avtalsperiodens arbetsgrupper

Under avtalsperioden fungerar totalt fyra olika arbetsgrupper. De är:

  • arbetsgruppen som utvärderar lönesystemet
  • arbetsgruppen som utvärderar bestämmelserna om familjeledighet
  • arbetsgruppen som utreder arbetets bundenhet och resande i anknytning till arbetet
  • förlängd mandatperiod för den arbetsgrupp som har i uppgift att utvärdera och utveckla bestämmelserna om sjukledighet och ge gemensamma anvisningar gällande arbetsoförmåga som uppmuntrar till ork i arbetet, återgång till arbetet och god arbetshälsa.

Samarbetsavtal om utveckling av arbetslivet inom kommunsektorn

Kommunsektorns avtalsparter KT, FOSU, SOTE och JAU har med ett samarbetsavtal förbundit sig att främja reformering och utveckling av kommunsektorns praxis samt sörja för arbetslivets kvalitet och effektivitet på de kommunala arbetsplatserna. Parterna upprätthåller och utvecklar också de utvecklingssätt som ingår i Kunteko-programmet (utvecklingsprogrammet för arbetslivet i kommunerna och landskapen) som avslutas i år och Tekojen tori som sammanställer intressanta lösningar.

Utvecklingsgruppen för utveckling av arbetslivet inom kommunsektorn (Tekry) är underställd huvudförhandlingsgruppen och koordinerar och styr reformen av arbetslivet på riksomfattande nivå.

Representantskapet godkände också
Familjedagvårdarnas bilaga
Kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal
Kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade

Mer information:
Ordförande Päivi Niemi-Laine, 040 702 4772
Förhandlingschef Kristian Karrasch, 040 728 9046