Gå till innehållet

Kommunala huvudavtalets struktur reformeras

Kommunbranschens förhandlingsparter har under den gångna vintern och våren förhandlat om nytt allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal, dvs. AKTA och dessutom om ett nytt kommunalt huvudavtal och strukturen för det. Parterna nådde till sist samförstånd om ett nytt huvudavtal i samband med tjänste- och arbetskollektivavtalslösningen.

I det kommunala huvudavtalet ingår överenskommelser om tjänste- och arbetskollektivavtalen samt om avtalens förhandlingsparter och -organisationer. I huvudavtalet avtalas också om förhandlingsförfarandet och om hur meningsskiljaktigheter om avtalstillämpning ska lösas.

Nedan en presentation av huvudavtalet (på finska, kommer att översättas till svenska)

Kunnallinen pääsopimus -neuvottelutuloksen esitettely

Avtal för social- och hälsovårdspersonalen kommer att slutas

För de yrkesgrupper som ingår i bilaga 3 och 4 i allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet AKTA samt vissa andra yrkesgrupper kommer ett separat kollektivavtal, dvs. ett avtal för social- och hälsovårdspersonal, att slutas.  Bilaga 3 och 4 gäller personalen inom hälso- och sjukvården, socialvården, social- och hälsovårdens primärvård samt läkemedelsförsörjning.

Nu är riktlinjerna klara gällande strukturen och tidtabellen för det nya tjänste- och arbetskollektivavtalet.

Kollektivavtalet för social- och hälsovårdspersonal kommer att bildas av bilagorna och beredningen av det inleds genast. Avsikten är att förhandla om anställningsvillkoren i det nya avtalet före 31.8.2021.

Fram till dess tillämpas villkoren i AKTA på personalen fram till 31.12.2022. Efter detta träder villkoren i avtalet för social- och hälsovårdspersonal i kraft åtminstone beträffande arbetstider och löner.

Om landskapsreformen genomförs, överförs också personalen inom brand- och räddningsväsendet till landskapen.  Huruvida de kommer att omfattas av avtalet för social- och hälsovårdspersonal eller landskapets allmänna avtal avgörs senare.  I samma skede kommer parterna också överens om hur den sjukhustekniska personalen ska placeras i landskapens avtal.

Lärarna inom småbarnspedagogik överförs till läraravtalet

De lärare inom småbarnspedagogik som för närvarande ingår i bilaga 5 av AKTA-avtalet och vissa andra yrkesbeteckningar kommer att överföras till det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal (UKTA) från och med 1.3.2022.

På personalen i fråga tillämpas ändå villkoren i AKTA ända fram till 31.12.2022.

I samband med ändringen inrättas en samarbetsgrupp för småbarnspedagogik som koordinerar anställningsvillkoren i UKTA och AKTA för olika yrkesgrupper inom småbarnspedagogiken.

JHL och Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU har kommit överens om förfaringssätt för hur de centrala intressebevakningstjänsterna för JHL-medlemmar som är lärare inom småbarnspedagogik kan tryggas också inom ramen för UKTA-avtalet.

Arbetsgrupp inrättas för att förnya tekniska avtalets struktur

De överlappande frågorna inom avtalet för teknisk personal, avtalet för timavlönade och AKTA ska utredas. Vid behov görs preciseringar om gränserna och överföringar.

Arbetsgruppen förhandlar också om en modell för sammanslagning av de tekniska avtalen eller strykande av dem. Det finns en skrivelse om att viljeläget är att det ska finnas endast en avtalshelhet för teknisk personal den 1.3.2022 istället för nuvarande tre kollektivavtal.

Om landskapsreformen genomförs finns det senare dessutom behov av att komma överens om andra detaljer i kollektivavtalsstrukturen.

Mer information:
förhandlingschef Kristian Karrasch, 040 728 9046