Gå till innehållet

Beredskapslagens arbetsplikt upphävs och undantag i anställningsvillkoren kan göras endast inom socialservicen och hälsovården – ändringarna träder i kraft den 14 maj

Beredskapslagens arbetsplikt upphävs helt och det sker ändringar i de branscher inom vilka undantag i anställningsvillkoren kan göras från och med 14 maj. Möjligheterna att göra undantag gäller till 30 juni.

Enligt statsrådets nya förordning tillämpas 95 § 2 mom. i beredskapslagen som gäller arbetsplikt för hälsovårdspersonal inte längre från och med torsdagen den 14 maj.

Inte heller beredskapslagens paragrafer 96−103 tillämpas längre. Paragraferna gäller den arbetspliktigas skyldighet att anmäla sig, arbetsförordnande, begränsningar i fråga om arbetsförordnande, villkoren i arbetspliktsförhållandet och arbetspliktsregistret.

Undantag i anställningsförhållanden görs inte längre inom nödcentralerna, räddningsväsendet och polisen

De möjligheter att göra undantag i bestämmelser i semester-, arbetstids- och arbetsavtalslagen som fastställs i beredskapslagens 93 § tillämpas från och med 14 maj inte längre inom räddningsväsendet och polisen.

Detta innebär bland annat att inom räddningsväsendet, nödcentralerna och polisen kan semesterar inte flyttas eller avbrytas och övertidsarbete inte låta utföras utan arbetstagarens medgivande.

Möjligheterna att göra undantag fortsätter inom hälsovården och socialservicen

Undantag i anställningsvillkoren i enlighet med beredskapslagen kan fortsättningsvis göras inom hälsovården och socialservicen. De möjligheterna gäller till 30.6.2020. Endast inom hälsovården och socialservicen kan arbetsgivaren

  • göra undantag från regler och bestämmelser om tidpunkt för meddelande om semester, OBS! Möjligheten att göra undantag i tidpunkten för semester har upphävts från och med 14.5.2020. Ifall semestertidpunkten med stöd av denna punkt har flyttats redan tidigare, ska semestern som inte tagits ut ges arbetstagaren så snart som möjligt.
  • flytta en redan fastställd tidpunkt för semester
  • avbryta redan inledd semester
  • förordna arbetstagaren att utföra övertidsarbete utan dennes medgivande
  • göra undantag från bestämmelser om dygnsvila och veckovila
  • göra undantag från bestämmelser om maximal arbetstid i arbetstidslagen 18 §

Undantag tillåts under förutsättningen att dessa åtgärder är nödvändiga för att trygga verksamheten och att åtgärderna behövs med tanke på coronavirusepidemin och att de inte äventyrar säkerheten i arbetet eller arbetstagarens hälsa.

Se också JHL:s sida Coronaviruset sprids – så påverkar det arbetet