Gå till innehållet

Storenkät avslöjar: Coronabomb tickar inom småbarnspedagogiken – Barn kommer sjuka till dagvården, vårdare som hör till riskgruppen får inte skyddsutrustning

Nästan vart tionde proffs inom småbarnspedagogiken säger att coronasmitta har påträffats på hens arbetsplats antingen hos ett barn, barnets familj eller en arbetstagare.

Coronaepidemin har lett till alarmtillstånd inom småbarnspedagogiken, framkommer det ur en färsk enkät som JHL låtit göra bland sina medlemmar.

Bekräftade fall av smitta finns bland arbetstagarna inom småbarnspedagogik, barnen de vårdar och barnens familjer i större utsträckning än bland befolkningen i övrigt. Dessutom upplever en alarmerande stor andel av proffsen inom småbarnspedagogik att anvisningarna av arbetsgivaren om hur man ska arbeta i den rådande coronasituationen har varit otillräckliga.

Utöver detta leder också de stora gruppstorlekarna och bristen på skyddsutrustning till en stor oro bland proffsen för den egna och andras hälsa.

Uppgifterna framkommer ur de svar som JHL fick på en enkät om coronavirusets inverkningar som riktades till proffsen inom småbarnspedagogik. JHL genomförde den 15–20 april 2020 i samarbete med MTV Uutiset en stor enkät bland sina medlemmar inom småbarnspedagogik.

2 181 proffs inom småbarnspedagogik runtom i Finland besvarade enkäten. Även om enkäten inte är vetenskapligt valid, kan man dra slutsatser av den om coronavirussituationen inom småbarnspedagogikens fält.

Åtta procent har varit i kontakt med en smittad person

På basis av enkäten är utsättande för smitta vanligare inom småbarnspedagogiken än inom befolkningen i övrigt. Fem procent av de svarande säger att coronavirussmitta har bekräftats hos barn i den egna arbetsgivarens småbarnspedagogik eller hos deras föräldrar. Tre procent säger att viruset påträffats hos arbetstagare.

Förenklat betyder detta att så många som åtta procent av alla svarande i sitt arbete har varit i kontakt med personer som bekräftats smittade.

Många bär på smittan utan att veta om det, så den verkliga procentandelen av proffsen inom småbarnspedagogik som direkt blivit utsatta för virussmitta är större än så.

Hälsan på spel

Det förefaller som om arbetsgivarna sätter sina arbetstagares, och samtidigt alla andras, hälsa på spel. Grupper och daghem sammanslås och arbetstagare flyttas från den ena enheten till den andra.

”Föreståndaren har två daghem och utgår ifrån att personalen fritt byter till en annan enhet om många är sjuklediga. Personalen har ingen enhetlig praxis. En del tar emot barnen vid dörren, andra släpper in familjerna i huset”, skriver en respondent.

Dessa åtgärder står i skarp konflikt med de anvisningar som myndigheterna har utfärdat. Myndigheterna har rekommenderat att stora grupper och arbete i olika grupper ska undvikas. Myndigheterna har också rekommenderat att sammanslagning av grupper ska undvikas.

Småbarnspedagogernas coronaoro lättas knappast av att dagvårdsgrupperna redan i utgångsläget är stora. Nästan var tredje (30 procent) av respondenterna säger att de jobbar i en barngrupp med tio eller fler barn. Så många som sex procent tvingas jobba i grupper med 15 eller fler barn.

I bästa fall har arbetsgivaren agerat ansvarsfullt och sett till arbetstagarnas trygghet under den rådande coronavirusepidemin.

”Om barnet får symtom som tyder på coronavirusinfektion, ska barnet isoleras i ett separat utrymme och föräldrarna kontaktas. Då barnen avhämtats, ska utrymmet desinficeras. Om man har symtom får man inte komma till arbetet. Högst tio personer får befinna sig i rummet samtidigt”, säger en respondent.

”Rädslan att insjukna är stor”

Arbetstagare som hör till riskgrupperna får nästan aldrig skyddsutrustning av arbetsgivaren.

”Rädslan för att insjukna är stor. Jag hör till riskgruppen och jag har en känsla av att ingen bryr sig om det”, säger en respondent.

Som värst hämtar föräldrarna också sjuka barn till dagis och anvisningarna som gäller vården av barn är otydliga eller bristfälliga.

”Barnen får inte hämtas sjuka till dagvård. Ändå hämtas de och ingen säger något”, säger ett proffs inom småbarnspedagogik.

”Föräldrarna hämtar snuviga och hostiga barn till dagis”, säger en annan.

Det verkar finnas stora brister också i de anvisningar som arbetsgivaren ger ut. Så många som 40 procent upplever att anvisningarna om hur man ska agera under coronavirusepidemin är otydliga eller otillräckliga. Detta leder till att proffsen inom småbarnspedagogik är oroade.

Daghemmens belastas ytterligare av att det råder brist på skyddsutrustning. Det finns knappt några andningsskydd alls och i vissa enheter är till och med skyddshandskarna på kort. Det huvudsakliga sättet att skydda sig för coronavirussmitta är utgående från svaren att tvätta händerna noggrant och intensifiera städningen.

Familjedagvårdarna i skottlinjen

På basis av enkäten kan man dra slutsatsen att familjedagvårdarna är i en mer utsatt situation under coronakrisen än skötarna på daghemmen. Daghemmet begränsar till exempel föräldrarnas tillträde till daghemmets inomhuslokaliteter men föräldrarna får marschera rakt in i familjedagvårdarens hem. Många familjedagvårdare måste också oroa sig för sina egna familjemedlemmars skull, eftersom de ofta är hemma samtidigt som barnen i vård.

Den mest förekommande yrkesgruppen bland enkätens respondenter är barnskötarna (61 procent av respondenterna). 17 procent av respondenterna är familjedagvårdare och 8 procent lärare inom småbarnspedagogik.

Största delen, 91 procent av respondenterna, arbetar inom den offentliga sektorn. 75 procent av respondenterna jobbar på daghem, 16 procent som familjedagvårdare i sitt eget hem och tre procent som familjedagvårdare i grupphem.

98,48 procent av respondenterna är kvinnor, 1,29 procent män och 0,23 procent av annat kön.

MTV Uutiset rapporterade också om coronakrisen inom småbarnspedagogiken.