Gå till innehållet

Nytt kollektivavtal på 25 månader för Sjömansservicebyrån

Konkurrenskraftstimmarna förpassas till historien och lönerna höjs enligt den allmänna linjen med cirka 3,3 procent.

Sjömansservicebyråns (SSB) nya kollektivavtal innebär flera förbättringar för arbetstagarna. Konkurrenskraftsavtalets förlängda arbetstid utan lön förpassas till historien och lönerna höjs med cirka 3,3 procent.

Ett förhandlingsresultat om ett nytt kollektivavtal för Sjömansservicebyrån uppnåddes den 10 mars. JHL representerade arbetstagarna och SSB arbetsgivaren i förhandlingarna.

JHL:s styrelse godkände resultatet den 18 mars och SSB den 31 mars.

Avtalet har resulterat i ett nytt lönesystem vars funktion kommer att följas upp under avtalsperioden.

Arbetstagarna på SSB arbetar med exempelvis kontorsuppgifter och som kursutbildare samt arrangerar rekreations- och idrottsverksamhet för sjömännen.

1 Avtalsperiod

Avtalsperioden är 25 månader och det nya kollektivavtalet gäller därmed 1.2.2020–28.2.2022.

2 Löneförhöjningar

Löneförhöjningarna följer den så kallade allmänna linjen, det vill säga den nivå som börjat etablera sig för avtalsperioden. Löneförhöjningarna genomförs som en del av det nya lönesystemet från och med 1.3.2020.

Lönerna höjs beroende på arbetsuppgifterna. Lönesystemet inkluderar en så kallad flytande garanti, som innebär en fast garantiandel i lönen även om en arbetstagares uppgiftsspecifika lön eller personliga tillägg stiger eller sjunker.

Dessutom kommer arbetstagarna beroende på situationen att kunna arbeta på distans.

Andra saker som ingår i det nya kollektivavtalet är till exempel:

  • Förtroendemännens ersättning höjs med 5 procent.
  • Förbättringar angående lönen under faderskapsledigheten.
  • Rättigheterna och skyldigheterna för arbetarskyddsfullmäktige antecknas i avtalet, ersättningen är 58,50 euro.
  • Rätten till fackföreningsutbildningar antecknades i avtalet.
  • Förnyad arbetstidsbank och flextidsavtal.
  • För att säkerställa en kontinuerlig verksamhet kan arbetstagare även kallas in på lördagar och söndagar fem veckor per år. Detta gäller arbetsorder som utfärdas i exceptionella situationer med en veckas förvarning. I sådana situationer betalas förutom ordinarie lön även övertidsersättning och lördagstillägg på 20 procent. Om arbetstiden måste delas upp ska en ersättning på 35 procent betalas för timmarna mellan skiften.
  • Det nya lönesystemet kan sägas upp av båda parter.

3 Konkurrenskraftstimmarna slopas

Konkurrenskraftsavtalets förlängning av arbetstiden slopas helt och hållet.

Mer information:

Hannu Mattila, avtalsombud, JHL, 040 582 3631