Gå till innehållet

Förhandlingsresultatet om statens tjänste- och arbetskollektivavtal för 2020– 2022 godkänt

En uppgörelse om nytt tjänste- och arbetskollektivavtal för statens personal uppnåddes tisdagen den 31 mars. Avtalsperioden är 1.4.2020 - 28.2.2022 och löneförhöjningarna följer den allmänna linjen.

Statens arbetsmarknadsverk har ingått ett avtal med huvudavtalsorganisationerna Förhandlingsorganisationen för utbildade inom den offentliga sektorn FOSU r.f., Fackförbundet Pro samt Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL om ett tjänste- och arbetskollektivavtal för avtalsperioden 1.4.2020 – 28.2.2022 som gäller statens personal, och som är förenligt med den allmänna linjen. Förhandlingsresultatet uppnåddes kvällen den 31 mars 2020. Huvudavtalsorganisationernas förvaltningar har behandlat och godkänt avtalet i sina beslutande organ.

Löneuppgörelsen följer allmänna linjen

Kostnadseffekten av löneförhöjningarna i avtalet som följer den allmänna linjen är 3,07%.

Löneuppgörelsen består av två generella förhöjningsposter och en s.k. ämbetsverkspost som överenskoms lokalt. Den första generella höjningen, 1,10%, betalas 1.8.2020. Den andra generella höjningen, 0,97%, dock minst 20,37 euro, betalas 1.6.2021. Ämbetsverksposten som är 1,00% utbetalas fr.o.m. 1.5.2021.

Arbetstidsfrågor i avtalslösningen

I statens avtalslösning kom man överens om att slopa de förlängningar av arbetstiden som baserar sig på konkurrenskraftsavtalet fr.o.m. 1.10.2020. Arbetstiden återgår till samma nivå som före konkurrenskraftsavtalet. I avtalet kom man också överens om arrangemang som ersätter slopandet av förlängningen av arbetstiden fr.o.m. 1.1.2021. Med hjälp av dem har arbetsgivaren möjlighet att låta personalen utföra i genomsnitt 18 arbetstimmar per kalenderår mot en ersättning som motsvarar mertidsersättningen.

Avtalet innehåller också ändringar som beror på den nya arbetstidslagen. Granskningsperioden för den maximala arbetstiden är ett kalenderår och bestämmelserna om veckovila ändrades så att de blir mer flexibla. Beräkningen av veckoövertidsarbetet för ämbetsverksarbetstiden ändrades också.

Tjänste- och arbetskollektivavtalet är en omfattande helhet

Staten sysselsätter ca 75 000 personer, av vilka en betydande del arbetar inom säkerhetssektorn. Statens tjänste- och arbetskollektivavtal är en omfattande helhet.

”Att bevara arbetsron är av avgörande betydelse för oss i egenskap av arbetsgivare, särskilt under så exceptionella tider. Vi lyckades också komma överens om många frågor som är viktiga för arbetsgivaren, så att de infördes som textändringar i den omfattande avtalshelheten. I stället för att förlänga arbetstiden i enlighet med konkurrenskraftsavtalet fick vi en välfungerande modell för temporär förlängning av arbetstiden. Möjligheterna till effektivare användning av arbetstiden förbättrades också”, konstaterar förhandlingsdirektör Sari Ojanen.

Ytterligare information:

Jorma Viiala, ansvarigt avtalsombud, 040 310 1215
Erika Mattsson, avtalsexpert, 0400 461 411