Gå till innehållet

Personliga assistenterna fick nytt kollektivavtal: Avtalet höjer de personliga assistenternas inkomster, branschen ska få ett förtroendemannasystem

Det nya kollektivavtalet utvecklar de personliga assistenternas anställningsvillkor på många sätt. Nivån på lördagstilläggen stiger, erfarenhetstilläggen höjs, lönerna stiger den 1 mars med en allmän förhöjning och nyårsdagen blir ledig dag med lön. Förhandlingsresultatet nåddes tisdagen den 21 januari på kvällen.

Heta-tessin neuvottelutuloksen allekirjoitus.
Avtalsparterna undertecknar kollektivavtalet.

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL och de personliga assistenternas arbetsgivarförbund Heta har nått ett förhandlingsresultat om ett riksomfattande kollektivavtal för personliga assistenter. Avtalsperioden är 15 månader lång och avtalet träder i kraft den 1 februari 2020. Avtalet ska ännu godkännas av bägge parternas beslutande organ.

– Avtalet förbättrar anställningsvillkoren på många sätt. Lördagstillägget stiger från 20 till 25 procent av timlönen, nyårsdagen är i fortsättningen ledig dag med lön och arbetstagarna får rätt till två utbildningsdagar med lön per år. Erfarenhetstilläggen höjs med 0,25 procent och en ny nivå införs efter åtta års tjänst, säger avtalsombud Laura Tuominen om förhandlingsresultatet.

I kollektivavtalet för personliga assistenter togs redan vid senaste avtalsperiod en lönegruppering i användning. Nu har gupperingen preciserats och många tillägg har gjorts i den. Det nya avtalet möjliggör att fler arbetstagare i fortsättningen kan övergå till lönegrupp B. Där är lönen bättre än i lönegrupp A. Den nya lönegrupperingen träder i kraft den 1 juli.

Lönerna i lönegrupp A höjs med 2,1 procent och lönerna i lönegrupp B med 2,2 procent under avtalsperioden. Det är fråga om allmänna förhöjningar som träder i kraft den 1 mars.

Också de personliga assistenternas intressebevakning tar stora steg framåt under avtalsperioden.

– Ett förtroendemannasystem ska börja byggas upp för avtalsbranschen. Det är av stor betydelse inom branschen där man huvudsakligen jobbar ensam, säger avtalsombud Veikko Lehtonen.

Förhandlingsresultatet beaktar den nya arbetstidslagens bestämmelser bland annat beträffande vilotider och nattarbete. Man kommer också att avtala om ett tidsbundet försök med vilket förutsättningarna för utförande av övertidsarbete utreds. Försöket varar under avtalsperioden.

Avtalet för personliga assistenter iakttas då en handikappad person som hör till arbetsgivarförbundet fungerar som arbetsgivare för den personliga assistenten. Avtalet är normalt bindande, vilket betyder att det tillämpas på arbetsgivare som har organiserat sig i ett arbetsgivarförbund. Flera kommuner tillämpar ändå avtalet till tillämpliga delar också på anställda som arbetar för oorganiserade arbetsgivare, dvs. sådana som inte hör till något arbetsgivarförbund. Förhandlingsparter är JHL och arbetsgivarförbundet för personliga assistenter Heta rf.

Avtalet gäller för 4000 arbetsgivare och ca 6000–7000 arbetstagare. Avtalsförhandlingarna gällande de personaliga assistenterna berör direkt ca 2 500 JHL-medlemmar.

Mer information:
Avtalsombud Laura Tuominen 050 4092 460
Avtalsombud Veikko Lehtonen, 050 318 3598