Gå till innehållet

JHL:s verksamhet blir ännu mer miljövänlig, program för bromsande av klimatförändringen inleds

Finland måste övergå till ett mer hållbart arbetsliv med tanke på klimatet och det måste ske på ett sätt som är rättvist för arbetstagarna.

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL går framåt i riktning mot mer konkret klimatarbete.

– Representantskapet godkände nyss verksamhetsplanen för år 2020. Vi vill att bromsandet av klimatförändringen blir en fast del av förbundets programarbete. Vi utreder hur klimatförändringen syns inom förbundets organiseringsbranscher. Förbundet tog också denna gång ställning till två motioner som har direkt anknytning till bromsandet av klimatförändringen. Arbetet har kommit igång och vi har goda chanser att jobba vidare på det, säger ordförande för JHL:s representantskap Sirkka-Liisa Kähärä.

Arbetstagarna ska ha något att säga till om då man övergår till ett klimatneutralare arbetsliv i Finland och i världen, påminner Kähärä.

– Då vi övergår till klimatneutralare arbetsmetoder, måste det ske på ett sätt som är rättvist för arbetstagarna. Arbetstagarna ska få påverka övergången. Arbetsförhållandenas kvalitet får inte försämras och arbetstagarna ska vid behov utbildas till nya uppgifter.

JHL ämnar också förändra sin egen verksamhet i en miljövänligare inriktning. Förbundet strävar till att hitta heltäckande riktlinjer som bromsar klimatförändringen. Dem måste vi binda oss till långt in i framtiden.

– JHL uppmuntrar förbundets medlemmar och arbetstagare att använda kollektivtrafiken alltid då det är möjligt. JHL kan ytterligare förminska sitt kolavtryck till exempel genom att förbättra möjligheterna till distansarbete och i större utsträckning utnyttja videokonferenser. Också måltiderna ska vara hållbara och rättvisa.

Arbetsuppgifterna och teknologin som används i arbetet har förändrats inom många branscher till följd av klimatförändringen och förändringstakten ökar i framtiden. Klimatförändringen syns också i arbetslivet och varje arbetstagare märker av den i sitt eget arbete på ett eller annat sätt. Därför är det viktigt att fackrörelsen kraftigt medverkar i bromsandet av klimatförändringen.

Under år 2019 har JHL gett sitt understöd till kampanjerna Korvaamaton och Ilmastoveivi. Också de övriga FFC-anslutna fackförbunden och hela den internationella fackrörelsen har uttryckt sin oro över klimatuppvärmningen och kräver kraftfulla åtgärder.

Klimatförändringen kräver omedelbara beslut också av riksdagen. JHL kräver bland annat att lagen om offentliga upphandlingar utvecklas så att det blir lättare att ställa upp miljökriterier för upphandlingarna. De offentliga upphandlingarnas värde uppgår årligen till cirka 35 miljarder euro i Finland.  Miljökriterierna kan ansluta till exempel till användning av förnybar energi, energieffektivitet, minskad  användning av kol, materialval, minskade avfallsmängder och återvinning av material.

Mer information:
JHL:s representantskaps ordförande Sirkka-Liisa Kähärä, 050 5217 189