Gå till innehållet

Sök till svenskspråkig KIILA-rehabilitering

Har din hälsa försvagats, känner du dig trött eller nertyngd? Vill du hitta metoder för att orka bättre på jobbet? Ansök om plats på JHL:s KIILA-rehabilitering som ordnas för förbundets svenskspråkiga medlemmar. Rehabiliteringen ordnas på Härma Rehab i Södra Österbotten och är gratis för dig.

Målgruppen är personer i arbete under 67 år som har en fast anställning eller som har upprepade arbetsavtal på visstid. Rehabiliteringsbehovet fastställs utgående ifrån personens individuella rehabiliteringsbehov.

Vem kan delta?

Till rehabiliteringen väljs personer som:

 • har en fastställd sjukdom, skada eller handikapp som har förorsakat personen en väsentligt försvagad arbetsförmåga och försämrade inkomstmöjligheter eller man bedömer att så kommer att ske inom de närmaste åren.
 • Bedömningen av den väsentligt försvagade arbetsförmågan sker helhetsbetonat, där sjukdomen är en del av helheten. Rehabiliteringen ska inledas i tillräckligt god tid.
 • Dessutom är det en förutsättning att rehabiliteringsbehovet och möjligheterna i tillräcklig utsträckning har utretts på arbetsplatsen eller vid företagshälsovården och att arbetsplatsens och företagshälsovårdens åtgärder inte är tillräckliga.

Vid bedömning av personens rehabiliteringsbehov beaktas:

 • De förändringar som den fysiska och psykiska belastningen har förorsakat för hälsotillståndet.
 • Svårigheter som framkommit i yrket och utförandet av arbetsuppgifterna.
 • Symptom i anslutning till hälsoproblem som förvärras i arbetet.
 • Utnyttjandet av hälsotjänster och frånvaro från arbetet.
 • Förändringar i arbetsuppgifter eller arbetsarrangemang.
 • Ringa möjligheter att påverka det egna arbetet.
 • Övriga faktorer som påverkar helhetsbilden.

Vad är KIILA-rehabilitering?

KIILA-rehabilitering

 • är rehabilitering som stöder yrkesrelaterad arbetsförmåga
 • betalas av FPA och är gratis för deltagarna
 • varar 18 dygn under cirka ett år
 • förutsätter frånvaro från arbetet i 14 dygn.
 • I rehabiliteringen ingår samarbete med arbetsgivaren och företagshälsovården.
 • Gruppstorleken är 8 personer.

Så här ansöker du

Ansök här: https://www.kela.fi/web/sv/kiila-rehabilitering

 • FPA KU 200r Yrkesinriktad utredning för KIILA-rehabilitering, fylls i tillsammans med chefen.
 • FPA KU 101r Ansökan till yrkesinriktad rehabilitering.
 • Läkarutlåtande B, rehabiliteringspatientens nuvarande hälsotillstånd, avsikten och målet med rehabiliteringen.
 • Ansökningshandlingarna skickas till FPA senast 30.9.2019 på adressen FPA västra försäkringsdistriktet, PB 30, 33056 FPA

Tidtabell för KIILA-kurs 76328

 • Individuell bedömning av situationen 28.10–2.12.2019.
 • 2–5.12.2019, Grupperiod, 4 dygn
 • 8–12.6.2020, Grupperiod, 5 dygn
 • 7–11.12.2020, Grupperiod, 3 dygn

Det lönar sig att komma igång med ansökan så fort som möjligt. Ännu har ingen kursplats fyllts, så du har goda chanser att komma med. Också personer som inte är medlemmar i JHL kan ansöka om plats på kursen. På så sätt säkerställer man att kursen genomförs.

Kostnader

Rehabiliteringen är gratis för dig. Du kan ansöka om rehabiliteringspenning från FPA ifall din arbetsgivare inte betalar lön till dig för rehabiliteringsdagarna. FPA betalar också ersättning för resekostnader.

Mer information

arbetsmiljöombud Tuula Haavasoja, tfn 040 3101245, e-post tuula.haavasoja@jhl.fi
regionombud Santeri Halttunen (Södra Finland), tfn 050 4455 310, e-post santeri.halttunen@jhl.fi
regionombud Margot Nyroos (Österbotten), tfn 040 5769 547, e-post margot.nyroos@jhl.fi
servicerådgivare
Ulla Pihlajamäki (Österbotten), tfn 050 443 2043, e-post ulla.pihlajamaki@jhl.fi
regionombud Kristiina Valonen-Yilmaz (Egentliga Finland), tfn 040 5444 835, e-post kristiina.valonen-yilmaz@jhl.fi