Gå till innehållet

JHL:s medlemmar om den kommande förhandlingsrundan: Bort med konkurrenskraftstimmarna eller ersätt dem rejält, löneförhöjningarna som allmän förhöjning

JHL frågade i maj sina medlemmar om målen inför avtalsförhandlingarna inkommande vinter. 8 500 svar inkom på enkäten och nästan 85 procent av respondenterna var av den åsikten att största delen av löneförhöjningarna ska genomföras som en allmän förhöjning. Förlängningen av arbetstiden som ingick i konkurrenskraftsavtalet borde antingen upphöra eller ersättas på ett rejält sätt.

JHL har inför de senaste förhandlingsrundorna frågat sina medlemmar om deras åsikter om de kommande avtalsmålsättningarna. Förberedelserna inför avtalsförhandlingarna inkommande vinter inleddes igen med en preliminär förfrågan till medlemmarna om avtalsmålen. Enkäten genomfördes i maj och besvarades av cirka 8 500 personer. JHL:s förhandlingschef Kristian Karrasch är mycket nöjd med antalet respondenter.

– Ett stort tack till alla som svarade. I jämförelse med tidigare enkäter steg antalet respondenter nu kraftigt. Vi kan bara spekulera i om det här intresset föranletts av den dåliga behandling som löntagarna har utsatts för under de senaste åren.

Bort med konkurrenskraftsavtalet eller öppna plånboken

JHL:s medlemmar är kraftigt av den åsikten att förlängningen av arbetstiden som ingick i konkurrenskraftsavtalet nu ska upphöra – det är en principiellt viktig fråga. 64 procent av respondenterna ansåg ändå att det går att godkänna förlängningen av arbetstiden om arbetsgivarna öppnar plånboken. Endast en tredjedel av respondenterna kräver att arbetstiden förkortas villkorslöst. Ju yngre ålderkategorier som granskas, desto mer beredskap att godkänna förlängningen finns – men i så fall mot ersättning i pengar.

Den allmänna förhöjningen är bäst

Nästan 85 procent av respondenterna understöder en löneförhöjningsmodell där största delen av löneförhöjningarna skulle genomföras i form av en allmän förhöjning åt alla. Åsikterna går klart isär när det gäller potter som man förhandlar om lokalt. Det finns något fler som understöder dem än som motsätter sig en sådan modell. Man måste ändå beakta att en fjärdedel av respondenterna inte tog ställning alls i frågan.

–  Ju yngre åldergrupper man granskar, desto färre har kunnat ta ställning till om en lokal pott behövs. Kanske förhandlingsmekanismen beträffande den lokala potten är obekant, säger JHL:s forskningschef Pertti Mäkelä.

Euro eller procent?

42 procent av respondenterna understöder en förhöjning i euro som är lika stor för alla. Nästan lika många – 35 procent av respondenterna – understöder en blandad linje.

– Ju högre åldersgrupp som respondenterna tillhör, desto oftare understöder de förhöjningar i euro som är lika stora för alla. När man på motsvarande sätt granskar de yngre åldersgrupperna, är stödet för en kombinerad löneförhöjningslinje i euro och procent större, konstaterar Mäkelä.

Arbetstidens inverkan på hälsan

JHL:s medlemmar anser att det viktigaste målet i anslutning till arbetstiden är arbetstidens inverkan på hälsan och arbetsdagens oavbrutenhet. Arbetsdagens oavbrutenhet verkar betonas mer vid högre ålder, på samma sätt som oro över arbetstidens inverkan på hälsan.

Kopplingen av miljöfrågor till avtalsförhandlingarna en svår nöt

Endast en knapp fjärdedel av JHL-medlemmarna är beredda att lyfta upp målsättningar som syftar till att bromsa klimatförändringen eller annan miljöverksamhet på förhandlingsbordet. Hälften av respondenterna upplever att de inte kan ta ställning i frågan. Kvinnorna förhåller sig positivare än männen till att koppla miljö- och klimatfrågor till kollektivavtalsförhandlingarna. Det är värt att notera att beaktande av miljöfrågor i kollektivavtalsförhandlingarna inte är en fråga som engagerar endast  de unga – de äldre medlemmar är till och med relativt sett ännu mer beredda att fästa uppmärksamhet vid miljöfrågor.

Resultaten av enkäten har behandlats både av avtalsförhandlarna och JHL:s förbundsstyrelse. Förhandlingschef Kristian Karrasch betonar att enkäten har en viktig betydelse för beredningen av avtalsmålen.

–  Medlemmarnas åsikter ger oss nyttig färdkost när vi förbereder oss för förhandlingarna. I augusti ska vi bearbeta målsättningsutkasten och vi kommer att fråga våra medlemmar om dem.

Enligt Karrasch förstärker största delen av svaren uppfattningen om medlemskårens synpunkter. De aktiva medlemmarna och de ordinarie medlemmarnas synpunkter om avtalsmålen är enhetliga. Men det finns också överraskande resultat.

–  Understödet för en kombinerad löneförhöjningslinje är mycket överraskande. En tredjedel av respondenterna meddelade att de understöder en sådan modell. Det är också i viss mån överraskande att vår medlemskår är beredd att överväga godkännande av förlängningen av arbetstiden om den ersätts i pengar. Det här vittnar om att förlängningen av arbetstiden upplevs på olika sätt inom olika arbetstidsformer.

Mer information:
branschchef Håkan Ekström, 040 828 2865
förhandlingschef Kristian Karrasch, 040 7289 046
forskningschef Pertti Mäkelä, 040 8416 130