Gå till innehållet

Fler löntagarmedlemmar än på många år – de minskande medlemsavgiftsintäkterna oroar ändå

JHL satsar aktivt på medlemsrekrytering för att kunna täcka kostnaderna för verksamheten med intäkter från medlemsavgifterna. Arbetet har burit frukt även om intäkterna från medlemsavgifterna ännu år 2018 minskade klart i jämförelse med år 2017.

JHL fick över 8 600 nya löntagarmedlemmar föregående år. Antalet är bättre än på många år.

Totalt anslöt sig nästan 11 000 nya medlemmar till JHL år 2018. Den lyckade medlemsrekryteringen fick fart av JHL:s organiseringsmedarbetare, som började jobba senaste år. Organiseringsmedarbetarna lockade 640 nya medlemmar till JHL.

Trots den lyckade medlemsrekyteringen fortsatte JHL:s medlemsantal att sjunka senaste år. Över 20 000 personer utträdde ur förbundet. De vanligaste orsakerna till utträde var pensionering och byte av förbund. Antalet utträdda är stort, även om nedgången i medlemsantal inte är lika brant som året innan.

Medlemsavgifterna täcker inte utgifterna

Det sjunkande medlemsantalet syns tydligt i intäkterna från medlemsavgifterna. JHL inkasserade föregående år 35,8 miljoner euro i medlemsavgifter. Det är ca 400 000 euro mindre än året innan.

20 procent av summan återfördes till föreningarna. Medlemsavgifterna inbringade därmed ca 29 miljoner euro till förbundet år 2018.

Den ordinarie verksamheten kostade efter intäkterna över 34 miljoner euro för förbundet.

Intäkterna från medlemsavgifterna räckte inte till för att täcka förbundets kostnader. JHL:s resultat år 2018 före intäkterna från placeringsverksamheten uppvisar ett minus på nästan 5,5 miljoner euro. Verksamhetens underskott är betydligt större år 2018 än år 2017.

Resultatet på plus med hjälp av placeringar

Förbundet blev återigen tvunget att täcka sina kostnader med intäkter från placerings- och finansieringsverksamhet. Placeringsverksamheten inbringade ca 41,8 miljoner euro föregående år. Placeringsvinsterna lyfte räkenskapsperiodens resultat till 36 miljoner euro på plus. Summan ser stor ut men i den ingår en avsevärd summa som JHL erhöll vid försäljningen av aktier i Kojamo. JHL tjänade 35 miljoner euro på försäljningen. Utan Kojamo-affären skulle resultatet i JHL:s bokslut vara nära noll.

Vinsterna huvudsakligen till strejkfonden

Representantskapet beslutade i enlighet med styrelsens förslag att 30 miljoner euro av summan överförs till strejkfonden.

Strejkfonden utnyttjades också senaste år. Representantskapet beslutade att över 750 000 euro av fondens medel utnyttjas för att täcka kostnaderna för arbetskonflikten. I praktiken innebär detta att arbetskonflikterna senaste år finansierades med medel ur fonden.

JHL fortsätter sitt målmedvetna arbete för att intäkterna från medlemsavgifterna i fortsättningen ska täcka kostnaderna för den ordinarie verksamheten. Det är mycket svårt att förutsäga intäkterna från placeringsverksamhet. Att bygga upp verksamheten på de intäkterna är således riskfyllt. JHL ska också förbereda sig för att eventuella reformer inom den offentliga ekonomin kan påverka förbundets verksamhet. Om offentliga tjänster privatiseras i rask takt kan många av JHL:s medlemmar övergå till andra förbund.