Gå till innehållet

Så påverkar din röst valet till Europaparlamentet

Finländarna har snart igen chansen att besluta vilka ledamöter som väljs in i Europaparlamentet. Våra beslutsfattare i Europa grupperar sig enligt politisk ståndpunkt och ideologi. Valet av representanter har således en direkt inverkan på den politik som parlamentet för. Läs hur din röst påverkar valet!

Hur många Europaparlamentariker väljs in från Finland?

Europaparlamentet är det enda organet i Europeiska unionen vars ledamöter väljs med direkta val. Ledamöter i Europaparlamentet väljs in från alla EU:s medlemsstater.

Finland har för närvarande 13 platser i Europaparlamentet. Om Storbritannien är medlem i EU då valperioden 2019-2024 inleds i juli 2019, förblir antalet platser för Finland som förut. Då Storbritanniens utträde ur EU (Brexit) träder i kraft, ökar antalet finländska platser till 14.

Totalt väljs 705 parlamentariker väljs in i Europaparlamentet 2019. De stora länderna har fler platser än de små men de små länderna har ändå fler platser än de skulle ha om platsantalet baserade sig enbart på befolkningsmängd.

Vem får min röst?

I valet till Europaparlamentet utgör hela Finland en och samma valkrets. Det innebär att kandidaterna är valbara i hela landet och du kan rösta på vem som helst av dem.

I valet tillämpas proportionellt valsätt som också används i riksdagsvalet. Med rösten man avger stöder man både kandidaten och det parti som hen företräder. Hur många platser i Europaparlamentet som partiet får beror på hur många röster partiet får i jämförelse med de andra partierna.

I valet till Europaparlamentet påverkar kandidatens personliga röster också partiets totala röster. Hur många platser varje parti får i Europaparlamentet berort på hur många röster partiet får i jämförelse med de övriga partierna. I parlamentet är parlamentarikerna indelade i parlamentsgrupper. Partierna väljer själva till vilken grupp de hör.

Partiernas platsantal i Europaparlamentet vid valet 2014

  • Samlingspartiet 3
  • Centerpartiet 3
  • Sannfinländarna 2
  • SDP 2
  • De Gröna 1
  • Vänsterförbundet 1
  • SFP 1

Källa: Yles resultattjänst

Hur jobbar partierna i parlamentet?

De finländska Europaparlamentarikerna grupperar sig enligt politisk ståndpunkt och ideologi. De finländska parlamentarikerna bildar alltså inte en egen gemensam grupp.

Grupptillhörigheten bestäms utgående ifrån vilket parti som varje parlamentariker representerar i Finland. Bakgrunden till de politiska grupperna i parlamentet är de så kallade europartierna. Ett eller flera europartier kan ingå i en parlamentsgrupp.

Parlamentarikerna grupperar sig enligt politiska ståndpunkter.

År 2018 hade parlamentet åtta politiska grupper. Av ledamöterna från Finland hör Samlingspartiets representanter till EPP-gruppen, SDP:s representanter till S&D-gruppen, Sannfinländarnas representanter till ECR-gruppen samt Centerpartiets och SFP:s representanter till ALDE-gruppen. De Grönas representant hör till gruppen Greens/EFA och Vänsterförbundets representant till gruppen GUE/NGL.

EU-parlamentin rakennus.
Europaparlamentet i Strasbourg.

De politiska gruppernas målsättningar varierar stort, precis som i Finlands riksdag. Den för närvarande största gruppen i Europaparlamentet, EPP, är en center-högergrupp som understöder frihet och en fortsatt utvidgning av EU. S&D-gruppen består av socialdemokratiska partier och till gruppens ideologi hör att ekonomin ska betjäna staten.

De politiska grupperna har en central roll t.ex. i lagstiftnings- och budgetärenden.

Europaparlamentarikernas beslut reglerar arbetslivet i Finland

Parlamentet har stor makt över vilka spelregler i arbetslivet som gäller också i Finland. EU har beslutanderätt bland annat i frågor som gäller arbetssäkerhet, arbetshälsa och chaufförers vilotider. Dessutom påverkar parlamentets beslut livsmedelssäkerheten, lantbruksstöden, dataskyddet och klimatfrågor. Tusentals finländska studerande åker årligen på studentutbyte med EU:s Erasmus-program.

EU stöder varje år många projekt i medlemsländerna, också i Finland. EU beviljar till exempel nästan åtta miljoner euro i stöd för järnvägs- och trafikterminalen i Kouvola. Terminalen underlättar transporterna mellan Europa och Asien. Kuopio universitetssjukhus undersöker å sin sida vård av kranskärlssjukdomar med EU-pengar. I Helsingfors har en restaurang som minskar matsvinnet erhållit EU-stöd. Det stora fastighetscentret Tripla som byggs i Helsingfors har fått en stor lånegaranti via EU.

Bekanta dig med JHL:s mål i valet till Europaparlamentet!

JHL uppmanar alla sina medlemmar att rösta i valet och bidra till ett bättre arbetsliv. Finländarna har haft ett svalt intresse för valet till Europaparlamentet. I valet 2014 var valdeltagandet 41 procent.