Gå till innehållet

Beslutsfattarbrev 1/2019

Vi skickar ett brev om aktuella frågor till finländska beslutsfattare ca 2–4 gånger per år. Med brevet vill vi lyfta fram tankar och bakgrundsinformation om frågor som är aktuella och viktiga för JHL:s medlemmar. Detta beslutsfattarbrev från JHL har skickats till kommundirektörer, riksdagsledamöter, kommunbeslutsfattare och JHL:s beslutsfattare och huvudförtoendemän.

Bästa beslutsfattare,

Valvåren har inletts och JHL har ställt upp mål för den kommande mandatperioden (2019–2023). Till målen hör att fästa stor uppmärksamhet vid samhällsansvaret hos företag på marknaden som producerar offentliga tjänster. Det behövs lagar för att reglera verksamheten hos ifrågavarande offentligt eller privatägda företag på marknaden som producerar tjänster inom social- och hälsovård eller småbarnspedagogik.

Vård- och omsorgsmarknaden fungerar inte på samma sätt som marknaden för konsumtionsvaror. En person i behov av vård kan oftast inte själv välja om hen ska använda servicen och kan inte heller alltid påverka vad hen behöver, till exempel på grund av sin sjukdom.

Då kommunen köper tjänster av den privata sektorn borde man ta ställning bland annat till hur mycket vinst man kan göra på tjänster som produceras med skattemedel och hur avkastningen borde användas för utveckling av de offentliga tjänsterna. Man borde också lagstifta om hurudan information som företag på marknaden vore tvungna att ge serviceanordnaren, dvs. i praktiken övervakande tjänstemän och beslutsfattare.

I våra utbildningspolitiska mål betonar vi utmaningarna inom livslångt lärande. I utbildningsenkäten som JHL utfört upptäckte man att de mest centrala hindren för deltagande i utbildning på arbetsplatserna var brist på vikariearrangemang, tid och pengar. Samordnande av utbildning och arbetsliv är en stor framtidsutmaning. Vi anser att man borde inleda ett riksomfattande projekt med vilket man stärker de vuxnas kunnandenivå. Arbetsmarknadsparterna skulle ha en viktig ställning i detta projekt (jämför det tidigare kunskapslyftprojektet Noste).

Glad valvår!

Päivi Niemi-Laine

I anknytning till temat:

JHL:s mål för regeringsprogrammet
Vesa Maurialas blogg: Vilda västern inom vård- och småbarnspedagogikbranschen behöver tyglas.

Mer information:
Päivi Niemi-Laine, ordförande, tfn 040 702 4772
Vesa Mauriala, planeringschef, tfn 040 5309 702

Den privata och offentliga sektorn är i bästa fall partners inom social- och hälsovården – inte konkurrenter

Många av oss kommer ihåg diskussionen som fördes i anslutning till vårdreformen, då man avsåg att den offentliga sektorn, privata serviceproducenter och aktörer inom tredje sektorn skulle vara jämlika. Detta innebar att serviceproducenterna skulle ha samma rätt att producera tjänster. I praktiken är det ändå endast den offentliga sektorn som kan bära det största ansvaret för servicen som helhet. Den nuvarande regeringens mål är alltså mycket orealistiskt.

Det förefaller som om man i vårdreformen som drivs på marknadsvillkor inte har sagt rakt ut vad landets regering i grund och botten eftersträvar med reformen. Budskapet om tryggande av den offentliga sektorns ställning och den privata sektorn betydelse borde framföras tydligt. Då skulle det inte förbli oklart att avsikten med den privata sektorn är att komplettera den offentliga sektorn.

Läs mer i Johanna Värmäläs blogg: (på finska) Yksityinen ja julkinen sektori ovat sotessa parhaimmillaan kumppaneita – eivät kilpailijoita

Företagens samhällsansvar: JHL deltar i kampanjen #ykkösketjuun

Vi är alla medborgare, konsumenter och skattebetalare. Kan vi lita på att det i framställningen av produkterna vi köper, inte i något skede har använts barnarbetskraft eller tvångsarbete och att fackliga rättigheter inte har kränkts?

JHL anser att de mänskliga rättigheterna ska respekteras också inom offentliga upphandlingar som görs med skattemedel.

Kampanjen #ykkösketjuun * kräver att en lag om bindande företagsansvar för mänskliga rättigheter stiftas i Finland. Lagen om företagsansvar skulle förplikta företagen att kartlägga riskerna på förhand och undanröja dem.

Vi deltar i kampanjen tillsammans med över 100 andra företag, organisationer och fackförbund. Kampanjen koordineras av företagsansvarsorganisationen Finnwatch som utreder problem med mänskliga rättigheter och skattesmitande i anslutning till företagsverksamhet.

Stöd du också kampanjen! Du kan underteckna uppropet på kampanjens webbplats.

* ‘Ykkösketjuun’ är finska och syftar på förstakedjan i ishockey. Kampanjen utgår från problem som finns i en annan kedja, nämligen produktionskedjan, och vill att Finland ska vara föregångare (i förstakedjan) inom företagsansvar.

Läs mer i Merja Launis-Ahtiaines blogg (på finska): Vastuu ihmisoikeuksista huomioitava myös julkisissa hankinnoissa

Riksdagsledamöter vid JHL:s seminarium

JHL ordnade i slutet av januari ett utbildningspolitiskt seminarium. Vid seminariet erhöll man nya idéer om betydelsen av att stärka utbildningen. Man diskuterade också bland annat hinder för att delta i utbildning. I diskussionerna om lagändringar inom småbarnspedagogiken och reformen av den yrkesinriktade utbildningen gick åsikterna isär men beträffande läroavtalen uppnådde man samförstånd. Vid seminariet berättade man också om resultaten i JHL:s färska enkät (på finska)  Koulutus työn tukena . Hinder för deltagande i utbildning var brist på vikarier, tid och pengar.

Läs mer om projektet på tidningen Motiivis webbplats (på finska)

Borgå sjukhus omformade uppgiftsbeskrivningar

HUS Stödtjänster har i ett drygt års tid använt sig av en modell där en arbetstagare har många uppgifter. En omfattande ändring av uppgiftsbeskrivningen kräver att arbetstagaren får tid att vänja sig men medför också belöning då arbetsdagarna är mer mångsidiga än förut. Läs mer om projektet på tidningen Motiivis webbplats (på finska)