Gå till innehållet

JHL stöder sina medlemmar i uppfyllandet av aktivitetskriteriet: Kurser som främjar sysselsättning inleds

JHL börjar genast i början av året erbjuda sina arbetslösa medlemmar kurser som stärker de yrkesmässiga och digitala färdigheterna. Från början av april utvidgas kursutbudet att omfatta till exempel nätkurser. De avgiftsfria kurserna uppfyller aktiveringsmodellens krav, varvid arbetslöshetsersättningen inte skärs ner med 4,65 procent.

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL börjar från inledningen av februari erbjuda yrkesmässiga samt it-färdigheter åt sina arbetslösa medlemmar från 25 år uppåt. Kurserna uppfyller aktiveringsmodellens krav och genomförs av JHL-institutet och Arbetarnas Bildningsförbund ABF.

Förbundet kan från början av april erbjuda alla sina arbetslösa medlemmar utbildning som främjar sysselsättningen. Kurserna kan avläggas oberoende av tid och plats eller i form av regional utbildning i  JHL-institutets regi. Enligt Anne Karjalainen, rektor för JHL-institutet, har förbundets hela kursutbud gåtts igenom och nya samarbetsavtal slutits.

– Vi har bedömt vilka av JHL-institutets kurser som är sådana att de uppfyller aktiveringsmodellens krav. Dessutom genomför vi i samarbete med UP!Partners en fem dagar lång nätkurs. När den arbetslösa medlemmen har avlagt kursen, undviker hen nedskärningen i arbetslöshetsersättningen. När man erlagt kursen har man bättre möjligheter att hitta jobb än utan att ha erlagt kursen, säger Karjalainen.

Alla kurser som JHL-institutets erbjuder är sådana att de uppfyller aktiveringsmodellens krav. På det sättet tryggar förbundet sina medlemmars utkomstskydd och arbetslöshetsersättningen skärs inte ner med 4,65 procent. JHL är bland de första fackförbunden som erbjuder sina medlemmar en utbildningstjänst av det här slaget.

JHL har motsatt sig aktiveringsmodellen från första början. Enligt förbundet förnedrar modellen de arbetslösa, försvagar deras utkomstskydd och försätter dem i en ojämlik ställning. Dessutom har byråkratin utökats. Genast då fackförbunden gavs möjligheten att erbjuda sina medlemmar stödåtgärder för sysselsättning och förbyggande av orättvisa nedskärningar, började vi planera åtgärderna, säger JHL:s branschchef Teija Asara-Laaksonen.

Lagen om utkomstskydd för arbetslösa ändrades i början av året så att arbetslösa som fyllt 25 år kan studera i högst sex månader utan att förlora sitt arbetslöshetsskydd. Studierna kan anknyta till exempel till stärkande av språkliga eller digitala färdigheter eller läskunnighet. Förordningen, enligt vilken också andra än arbetskraftsmyndigheterna, till exempel fackförbunden, kan ordna förberedande träning som stöder sysselsättning för arbetslösa arbetssökande, träder i kraft den 1 april.

Mer information:
branschchef Teija Asara-Laaksonen, 040 770 6577
rektor Anne Karjalainen, 050 341 0749