Gå till innehållet

Till och med en tredjedel av kommunsektorns arbetstagare har upplevt våld i arbetet under det senaste året, JHL kräver att arbetsgivarna ingriper i situationen omedelbart

Kommunsektorns arbetstagare upplever allt oftare våld eller hot om våld, framkommer det i Kevas nya utredning. JHL påminner om att ansvaret för arbetarskyddet vilar på arbetsgivaren. Våldet på arbetsplatserna måste stoppas.

Upp till en tredjedel av kommunsektorns arbetstagare har enligt utredningen upplevt våld eller hot om våld från kunder eller kommuninvånare.

Enligt utredningen är situationen särskilt allvarlig inom socialservicebranschen. Så många som 43 procent av respondenterna som arbetar inom branschen säger att de upplevt våld i sitt arbete under det senaste året. De upplever våld till och med oftare än personer som arbetar inom polisväsendet eller fångvården. Över 14 000 av JHL:s medlemmar arbetar inom socialservicebranschen.

Det är oroande att våldet berör allt fler arbetstagare. Senaste gång Keva undersökte arbetshälsan bland arbetstagarna inom den offentliga sektorn var år 2016.

– Situationen är alarmerande. Arbetsgivaren måste ta sitt ansvar och säkerställa att arbetstagarna kan utföra sitt arbete utan rädsla för våld. Man måste skrida till omedelbara åtgärder eftersom ett enda slag eller en enda spark är för mycket, kräver JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine.

Arbetsgivaren har många verktyg för att förbättra säkerheten i arbetet, betonar JHL:s arbetsmiljöombudsman Urpo Hyttinen.

– Arbetarskyddet ska vara en del av arbetsplatsernas vardag. Den högsta ledningen ska binda sig till arbetarskyddet och arbetssäkerheten ska förbättras i samarbete med företagshälsovården. Man måste ha ändamålsenliga säkerhetsarrangemang eller säkerhetssystem på arbetsplatsen. På arbetsplatser där våldshotet är uppenbart ska det finnas skriftliga verksamhetsföreskrifter med tanke på våldssituationer. Arbetsgivaren planerar och genomföråtgärder som behövs för förbättring av arbetsförhållandena på ett sådant sätt att faro- och skadefaktorerna förhindras.

Utöver våldet upplever arbetstagarna ofta osakligt bemötande. 28 procent av kommunbranschens personal, 32 procent inom kyrkans personal och 17 procent av de statsanställda hade upplevt osakligt bemötande eller mobbning från chefen eller en medarbetare under det senaste året. Inom kommunbranschen förekom osakligt bemötande i störst utsträckning inom småbarnspedagogik och hälsovårdsbranschen.

– Ledningen kan hindra osakligt beteende genom att tydligt uttrycka att man inte godkänner trakasserier på arbetsplatsen. Det vore bra att redan på förhand upprätta förfaringssätt med vilka man konsekvent och effektivt ingriper i osakligheter. Det är särskilt viktigt att utbilda cheferna i att upptäcka och undanröja osakligheter, betonar Urpo Hyttinen.

Dålig organisation av arbetet, oklar ansvarsfördelning, bristfälligt chefsarbete och dåligt fungerande samarbete finns ofta i bakgrunden för osakligheterna, preciserar Hyttinen problemets orsaker.

Trots de allvarliga problemen upplever majoriteten av arbetstagarna inom den offentliga sektorn att de utför ett viktigt och betydelsefullt arbete. Cirka fyra av fem arbetstagare upplever glädje och inspiration i arbetet. Denna iver får inte kvävas av våld och mobbning, betonar JHL.

Keva följer upp arbetshälsan inom den offentliga sektorn. Undersökningen har gjorts inom kommunala sektorn och kyrkan åren 2014 och 2016. I år har man granskat arbetshälsan också inom statligha ämbetsverk. I undersökningen intervjuades 3070 löntagare inom den offentliga sektorn under våren och sommaren 2018. Undersökningen finns att läsa i pdf-format (på finska) på Kevas webbplats under namnet Tutkimusraportti Julkisen alan työhyvinvointi vuonna 2018. Länk till utredningen.

Mer information:
ordförande Päivi Niemi-Laine, tfn 040 702 4772
arbetsmiljöombudsman Urpo Hyttinen, 040 5521 023 (från klockan 12.00)