Gå till innehållet

Representantskapet godkände de strategiska tyngdpunktsområdena inom verksamheten år 2019, arbetet för att höja organiseringsgraden fortsätter

De kända utmaningarna påverkar JHL:s verksamhet år 2019 . Verksamheten måste planeras noggrannare än förr eftersom förbundets resurser minskar. Man vill uppdatera organisationens strukturer och serviceförmåga att bättre motsvara medlemmens behov.

JHL:s verksamhet år 2019 påverkas i stor utsträckning av samma utmaningar som fanns i centrum redan vid planeringen av verksamheten år 2018. Allt noggrannare planering blir allt mer viktig eftersom resurserna minskar. Tyngdpunktsområdena betonar för sin del betydelsen av långsiktigt och målmedvetet arbete, både vid bevakandet av medlemmarnas intressen och förnyandet av förbundets verksamhet.

De strategiska tyngdpunkterna som styr verksamheten år 2019 är

  • medlemsrekrytering och organiseringsarbete
  • tryggande av medlemmarnas arbetsförhållanden och ställning på arbetsmarknaden
  • utveckling av förbundets tjänster i en föränderlig verksamhetsmiljö

Medlemsrekrytering och organiseringsarbete

Organiseringsarbete och effektiverad medlemsrekrytering är fortsättningsvis den verksamhetsmodell som man satsar kraftigt på år 2019. Detta fokusområde grundar sig på det strategiska målet att höja organisationsgraden inom JHL:s organisationsområde. Förbundets starka förhandlingsposition vid olika förhandlingsbord är medlemmarnas bästa trygghet på arbetsmarknaden.

Tryggande av medlemmarnas arbetsförhållanden och ställning på arbetsmarknaden

År 2019 eftersträvar JHL att förbättra sina medlemmars utkomst och arbetsvillkor samt stärka förbundets lokala intressebevakning och fackliga styrka och inflytande. Inom  verksamhetsplanens projekt förbereder man sig redan för följande avtalsperiod bland annat genom att höja medlemskårens och föreningarnas fackliga beredskap.

Också målen för följande regeringsperiod samt en mängd olika val som är viktiga med tanke på medlemskåren är föremål för påverkansarbete år 2019.

Utveckling av förbundets tjänster i en föränderlig verksamhetsmiljö

Målet är att förbereda både förbundets organisation och datasystem samt verksamhets- och servicekultur för den föränderliga verksamhetsmiljön så att förbundet på bästa möjliga sätt kan betjäna sina medlemmar och bevaka deras intressen.

Enligt den förnyade förbundsstrategin, som förnyades sommaren 2018 är de strategiska huvudmålen

  • Höjning av organisationsgraden inom förbundets avtalsbranscher.
  • Förbättrande av medlemmarnas arbetsförhållanden och arbetsmarknadskompetens.
  • Förbättrande av medlemmarnas utkomst och arbetsvillkor.
  • Stärkande av förbundets lokala intressebevakning och fackliga styrka och inflytande.
  • Tätare samarbete mellan organisationer samt bildande av nya sammanslutningar inom intressebevakningsfältet.

Dessa mål fastställer inom vilka områden förbundet borde lyckas för att framgångsrikt genomföra sin grunduppgift och uppnå sin vision: JHL är en samlande kraft och det starkaste fackförbundet på arbetsplatser och i samhället.