Gå till innehållet

JHL:s enkät: Under 4 procent av arbetstagarna arbetar tidsbundet av egen vilja

Enligt en enkät utförd av JHL arbetar under 4 procent av arbetstagarna i tidsbunden anställning av egen vilja. Den huvudsakliga orsaken till tidsbunden anställningen är att det är fråga om vikariat. Det kan ha förekommit upp till 16 anställningsförhållanden i följd. JHL intensifierar kontrollen av lagligheten beträffande användningen av tidsbundna anställningar på arbetsplatserna.

Enligt en enkät utförd av Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL arbetar endast under 4 procent av förbundets medlemmar med tidsbunden anställning tidsbundet av egen vilja. JHL utförde enkäten i maj som elektronisk förfrågan till förbundets medlemmar med tidsbunden anställning. Totalt inkom 1755 svar på enkäten.

Av dem som besvarade enkäten var det huvudsakligen personer över 59 år som jobbade tidsbundet av egen vilja.

Oftast (i nästan 63 procent av svaren) angavs vikariat som orsak till den tidsbundna anställningen. Den näst vanligaste orsaken (i 17 procent av svaren) var säsongbetonat arbete. Den tredje vanligaste orsaken (i 14 procent av svaren) var att verksamheten inte är befäst. Endast lite över fyra procent av respondenterna angav den osäkra situationen som föranleds av vård- och landskapsreformen som grund för den tidsbundna anställningen.

Äldre kvinnors tidsbundna anställningar

 I enkäten frågades också ”Hur många tidsbundna anställningar i följd har du haft hos din nuvarande eller senaste arbetsgivare?” Medelvärdet blev 8,5 anställningsförhållanden. Tio procent av respondenterna hade fler än 16 anställningsförhållanden i följd hos den nuvarande eller tidigare arbetsgivaren. Några respondenter hade så mycket som hundratals korta tidsbundna anställningsförhållanden bakom sig.

Mest allmänt var att anställningsförhållandets längd var från ett halvt till ett år. Så svarade nästan 51 procent av respondenterna.

Överraskande nog hade kvinnor över 50 år fler och kortare tidsbundna anställningsförhållanden än yngre respondenter. Arbetets fragmentering ser ut att bli vanligare ju äldre åldergrupper som granskas.

– Ofta talar man om hur de unga kämpar med tidsbundna anställningar. Enkäten visar att särskilt inom den kommunala sektorn har kvinnor över 50 år råkat ut för samma elände, konstaterar JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine.

– Både kommunerna och den privata social- och hälsovårdsbranschen har traditionellt använt tidsbundna anställningar för att sköta vikariat. De tidsbundna anställningarna har blivit ett normaltillstånd, och det är inte bra, fortsätter Niemi-Laine.

Ojämlikhet och problem med livsplaneringen

 Cirka en tredjedel av respondenterna upplevde ojämlik behandling till följd av tillfällig anställning. Ojämlikheten framkom bland annat som ringaktning och uteslutning, sämre personalförmåner, lägre lön och utanförskap gällande utbildningsmöjligheter och utvecklingsarbete.

Nästan 67 procent av respondenterna upplevde att tidsbunden anställning försvårar livsplaneringen. Klart över 70 procent av personerna under 40 år ansåg att planeringen var svår. Med tidsbunden anställning är det svårt att grunda familj, få lån eller kreditkort. Personer med tidsbunden anställning oroade sig också för att bli sjuka eller sina möjligheter att få nytt arbete.

– JHL motsätter sig inte tidsbundna anställningar i sig, men de måste vara lagenliga. Den här lagenligheten kommer våra förtroendemän att granska intensifierat på arbetsplatserna efter att de fått utbildning inom området i september, konstaterar ordförande Päivi Niemi-Laine.

Mer information:
ordförande Päivi Niemi-Laine, tfn 040 702 4772
förhandlingschef Mari Keturi, 050 461 9315 315