Gå till innehållet

JHL-medlem som jobbar inom AKTAn: Gör så här om din lön blivit avdragen

Finlands kommuner har obetalda löner som uppgår till miljonbelopp på grund av osakliga lönenedsättningar. De osakliga lönesänkningarna är avdrag på basis av utbildning. Om du jobbar inom AKTAn och din lön har blivit avdragen kontakta först din förtroendeman.

Ärendet har sin bakgrund i nya avtalsbestämmelser i AKTAns lönekapitel. Kommunarbetsgivarna (KA) har medgett de obetalda lönerna i offentligheten samt i centralförhandlingar.

Om du som medlem har blivit föremål för osakligt löneavdrag på basis av avsaknad utbildning kan du i vissa fall kräva ut den bortfallna lönen retroaktivt. Preskriptionstiden för lönefordran är fem år om du jobbar i arbetsavtal och tre år om du är i tjänsteförhållande.

Du som fått lönen osakligt avdragen enligt nedanstående villkor uppmanas kontakta din förtroendeman för att utreda om du är berättigad till kompensation. Fortroendemannen kan sedan föra vidare saken till lokalförhandlingar om saken inte fortskrider enbart på basis av uppmaningar.

Saken kan beröra vilken som helst yrkesgrupp som har lagstadgade eller av myndighet definierade utbildningskrav. Uppmärksamma dock att familjedagvårdare som jobbar i sitt eget hem (AKTA, bilaga 12) inte berörs av detta, eftersom det finns skilda bestämmelser för utbildad och icke-utbildad personal.

Löneavdrag på grund av avsaknad utbildning får inte göras om:

  • den uppgiftsrelaterade lönen är alls större än lönepunktens undre gräns samt
  • Personen utför samma uppgifter som personer med den krävda utbildningen.

Om personen inte kan utföra alla arbetsuppgifter får avdraget göras och det får vara högst 10 procent.  Då bör arbetstagarens eller tjänstehavarens uppgiftsrelaterade lön ligga på lönepunktens undre gräns. Om lönen är ens en euro högre än gränsen får avdraget inte längre göras. Om kommunen vill göra kompetensavdrag måste lönenivån definieras inom arbetsvärderingssystemet.

AKTA 2. kapitlets 9 § 2 moments bestämmelse:

Oberoende av om den anställde uppfyller de behörighetsvillkor för uppgiften som anges i lagstiftningen eller som den behöriga myndigheten fastställt, ska den uppgiftsrelaterade lönen i första hand bestämmas utgående från arbetets svårighetsgrad. Om den anställde inte uppfyller behörighetsvillkoren kan den uppgiftsrelaterade lönen ändå vara högst 10 % lägre än vad den ifrågavarande lönebestämmelsen i lönesättningen förutsätter.

KA har i april skickat ut ett brev där de kräver att kommunerna rättar sina fel i lönebetalningen. Genom att hänvisa till KA:s brev torde lösningar kunna uppnås utan tvist då förtroendemännen får kännedom om alla lönekrav.

*** Första gången publicerad den 21.juni 2018 klockan 11.16