Gå till innehållet

JHL:s enkät avslöjar stora problem i social- och hälsovårdens vardag: arbetet är fysiskt och psykiskt påfrestande, och ständiga förändringar och otydligt ledarskap orsakar stress för vårdpersonalen

Över 60 procent av alla som svarade på enkäten upplever sin arbetsmängd som orimlig. Allt fler upplever också våld som ett hot på sin arbetsplats. Över 1 100 arbetstagare inom social- och hälsovården deltog i enkäten.

En stor del av social- och hälsovårdspersonalen inom den offentliga sektorn upplever sitt arbete som fysiskt och psykiskt tungt. Det framgår av en enkät genomförd av Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL.

Arbetstagarna belastas särskilt av dålig ergonomi och den tuffa arbetstakten. Hela 80 procent uppgav att de tvingas arbeta i obekväma ställningar och nästan 60 procent uppgav att arbetstakten är för hög. Ännu fler, 64 procent, anser att arbetet är fysiskt påfrestande.

Social- och hälsovårdsarbetet upplevs även som psykiskt påfrestande: merparten, 76 procent, säger sig inte kunna påverka sin egen arbetsmängd. Utrymme för förbättring finns även vad gäller ledarskapet: nästan sju av tio svarande uppgav att verksamheten inte leds på ett tydligt sätt.

Enkäten avslöjade även allvarliga missförhållanden inom vården, eftersom över 65 procent berättade att de upplevt hot om våld på arbetsplatsen. I de öppna svaren berättade många dessutom att företagshälsovården fungerar dåligt.

Resultaten gör JHL:s arbetsmiljöombudsman Anne Ranta fundersam.

– Situationen på social- och hälsovårdens arbetsplatser har egentligen inte förbättrats alls under de senaste årtiondena, snarare tvärtom. Arbetstagarna upplever att belastningen har ökat, medan vårdtagarnas tjänster har splittrats och försämrats.

Enkäten identifierar särskilt problem inom äldreomsorgen, där ungefär 40 procent av enkätdeltagarna arbetar.

JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine poängterar att äldreomsorgens problem inte kommer att försvinna av sig själva om landskapen tar över uppgifterna i samband med vårdreformen. För att tjänsterna ska fungera måste man säkerställa att arbetstagarna mår bra och orkar arbeta.

– Resultatinriktat och högklassigt arbetet förutsätter att man låter arbetstagarna delta i att lösa problemen och utveckla arbetet.

JHL genomförde en enkät om arbetsbelastning inom social- och hälsovården i maj 2018. Den webbaserade enkäten besvarades av 1 175 personer, varav 78 procent arbetar inom den offentliga sektorn. Deltagarna arbetar främst med äldreomsorg, utvecklingsstörda, mentalvård och instrumentservice. Av deltagarna var 91 procent kvinnor och den största åldersgruppen var 50–59 år.

Mer information:
Arbetsmiljöombudsman Anne Ranta, JHL, 040 701 82 23
Ordförande Päivi Niemi-Laine, JHL, 040 702 47 72