Gå till innehållet

Beslutsfattarbrev 2/2018

Vi skickar ett brev om aktuella frågor till finländska beslutsfattare ca 2–4 gånger per år. Med brevet vill vi lyfta fram tankar och bakgrundsinformation om frågor som är aktuella och viktiga för JHL:s medlemmar. Detta beslutsfattarbrev från JHL har skickats till kommundirektörer, riksdagsmän, kommunbeslutsfattare och JHL:s beslutsfattare och huvudförtoendemän.

Ärade beslutsfattare

Landskaps- och social- hälsovårdsreformens framtid lär avgöras inom den närmaste framtiden.  I detta brev hittar du tips för en god landskapsreform. Vi hoppas också att man i kommuner och hälsovårdsdistrikt har tålamod att vänta på beslut som berör landskapsreformen, varefter bolagiseringen av stödtjänster kan vara aktuella. Man kan dock planera dem redan nu, men bolagiseringsbeslutens tid är senare.

Före semestrarna behandlar riksdagen även lagförslaget om småbarnspedagogik. JHL understöder lagens mål, men anser att metoderna som valts in i förslaget är felaktiga. Lagförslaget om småbarnspedagogik befattar sig inte med personaldimensioneringen, utan man skulle stadga om en ny personalstruktur via lag. Om lagförslaget godkänns, minskar antalet barnvårdare betydligt. Dessutom skulle behörighetskraven för barnträdgårdslärare skärpas. Den föreslagna förändringen i personalstrukturen och skärpningen av behörigheten skulle medföra att den redan nu akuta personalbristen förvärras.

Småbarnspedagogikens kvalitet är hotad. Istället för de ovan nämnda dåliga metoderna kunde man förbättra kvaliteten genom att minska gruppstorlekarna och att utveckla undervisningen.

Vi önskar dig, ärade beslutsfattare, kraft och visdom inför de stora besluten.

Päivi Niemi-Laine
JHL:s ordförande

Hur genomförs en god landskapsreform?

På JHL:s nätsidor hittar du våra synpunkter om landskapsreformen (på finska).I materialet poängterar man stödtjänsternas betydelse och presenterar synpunkter om bl.a. finansiering och beslutsfattande.

Yrkesutövarnas situation inom stödtjänsterna har nästan totalt glömts bort i social- och hälsovårdsreformen. Det är ännu inte ens klart hur stödtjänsterna inom de olika landskapen organiseras. Det finns risk för konkurrensutsättning av stödtjänster.

Yrkeskunninga medarbetare inom stödtjänsterna är en nödvändig del av social- och hälsovårdstjänsterna.  Till exempel skötare och läkare kan inte utföra ingrepp om inte utrustningsunderhållets yrkesmänniskor underhåller instrumenten.  Patienter på sjukhus repar sig inte, om maten inte stöder hälsan.  Listan kunde utökas även för många andra yrkesmänniskor inom stödtjänsterna.

Du kan läsa mer om ämnet i JHL:s blogg: Sosiaali- ja terveyspalvelut eivät toimi ilman tukipalvelun ammattilaisia.

Utlokaliserarens guide

Kommunerna och staten har under de senaste åren utlokaliserad sina tjänster, även om det inte nödvändigtvis har funnits ekonomiska grunder för lösningarna. Utlokaliseringarna har till och med lett till kostnadsökningar. Trots det motiveras utlokalisering med inbesparingar. På basen av praktiska erfarenheter kan man fråga sig om det ändå finns bättre alternativ för utlokaliseringarna.

Vi publicerade en guide, som behandlar frågor om utlokalisering. Guidens syfte är att ge tips, speciellt för situationer där man diskuterar eventuell utlokalisering av tjänster. Vi uppmuntrar deltagare i dessa diskussioner att beakta privata serviceproducenters och offentliga aktörers verksamhetsprinciper. Den privata sidans mål är att generera vinst, den offentligas inte. Den offentliga sektorn har även lagstadgade, till den offentliga makten hörande skyldigheter som inte kan kringgås.

Läs mer om ämnet i vår guide