Gå till innehållet

Förbundsordförandena: Järnvägarnas stora omställning måste förberedas noggrant i samråd med personalen

Kommunikationsministeriet och VR-Group Ab har nått en överenskommelse om hur persontrafiken på järnvägarna ska öppnas upp för konkurrens. Ordförandena för järnvägsbranschens fackförbund vill påminna om att konkurrens kommer att innebära stora förändringar och att man därför måste komma överens om arbetsvillkoren med personalen.

VR:s ensamrätt att bedriva trafik på det finska järnvägsnätet kommer att upphöra i början av nästa årtionde, då persontrafiken öppnas för konkurrens. Kommunikationsministeriet och VR-Group Ab har nått en överenskommelse om hur man ska gå vidare med att öppna konkurrensen.

– Det är bra att den långa processen nu är slutförd och personalen slipper ovissheten om vad som ska ske, eftersom det tycks ha funnits många möjliga alternativ, säger Teppo Järnstedt, ordförande för Spårproffsen JHL rf.

– Samtidigt är bra att man undersökt saken ordentligt och börjat utveckla konkurrensen i järnvägstrafiken sansat och i etapper, och inte gjort fler omstruktureringar än nödvändigt, säger Lokmannaförbundets ordförande Tero Palomäki.

De två ordförandena är överens om att järnvägarna står inför stora förändringar, som måste planeras omsorgsfullt.

– Det är viktiga framöver är att personalen får delta i förberedelserna och att man kommer överens om spelreglerna för att trygga arbetstagarnas ställning och arbetsvillkor under omställningen.

Målet är att konkurrensutsättningen av trafiken ska inledas i juni 2022. Innan dess ska VR och Kommunikationsministeriet i samråd se till att nödvändiga företagsarrangemang genomförs inför konkurrensutsättningen. VR:s verksamhet kommer att förändras och spjälkas upp i flera bolag.

VR och Kommunikationsministeriet grundar ett materielbolag och ett fastighetsbolag som kommer att omfattas av ministeriets ägarstyrning. Bolagen blir så kallade specialuppgiftsbolag och förväntas inleda sin verksamhet senast i slutet av året.

Materielbolaget tar över Sm2- och Sm4-tågen som används i regionaltrafiken i Södra Finland samt tillhörande reservdelar och särskilda specialverktyg. Materielbolaget kommer även att börja förbereda inköp av nya regionaltåg.

Fastighetsbolaget tar över fastigheterna som krävs för den regionala tågtrafiken i Södra Finland. Bolaget kommer att förvalta VR:s byggnader på bangården i Helsingfors och tillhörande fast utrustning samt VR-Groups stationsbyggnader inom regionaltrafiken i Södra Finland. Dessutom kommer VR i framtiden att avyttra stationsområdet i Helsingfors.

Ett separat underhållsbolag kommer även att etableras inom VR-koncernen, dit man flyttar underhållspersonalen och de reservdelar, maskiner och anläggningar som krävs för underhållet. VR kommer att utveckla underhållsbolaget som ett fristående bolag och avyttra bolaget innan konkurrensutsättningen av tågtrafiken börjar.

Mer information:

Teppo Järnstedt, ordförande för Spårproffsen JHL rf,  050 537 2412
Tero Palomäki, ordförande för Lokmannaförbundet, 044 737 9797