Gå till innehållet

Utmarsch och manifestation mot lagen om småbarnspedagogik den 25 april – lagförslaget innehåller stora problem

Målet med den nya lagen om småbarnspedagogik är att utveckla småbarnspedagogikens kvalitet och stärka personalens pedagogiska kompetens. Målen är bra, men de valda åtgärderna för att uppnå dem är problematiska. På grund av de stora svårigheterna i propositionen har personalen inom den offentliga och privata småbarnspedagogiken i Nyland* beslutat att ordna en utmarsch den 25 april.

Målet med den nya lagen om småbarnspedagogik är att utveckla småbarnspedagogikens kvalitet och stärka personalens pedagogiska kompetens. Målen är bra, men de valda åtgärderna för att uppnå dem är problematiska och lämnar branschens verkliga utmaningar därhän. Propositionens största problem gäller personalstrukturen, behörighetsvillkoren och personalberäkningarna som ligger bakom propositionen.

På grund av de stora svårigheterna i propositionen har personalen inom den offentliga och privata småbarnspedagogiken i Nyland* beslutat att ordna en utmarsch onsdagen den 25 april kl. 12–18. En manifestation för att stoppa lagpropositionen ordnas framför riksdagshuset på samma datum kl. 13.00–15.00 I manifestationen deltar medlemmar från JHL, Jyty, Tehy, Super och Talentia.

Den nya lagen om småbarnspedagogik skulle leda till en kraftig förändring av branschens personalstruktur och utbildningskrav. Enligt lagpropositionen ska antalet universitetsutbildade barnträdgårdslärare ökas i daghemmen. I nuläget består 60 procent av småbarnspedagogikens personal av barnskötare. Propositionens mål är att barnskötare i fortsättningen utgör endast en tredjedel av personalen. I praktiken skulle lagen leda till en markant minskning av antalet barnskötare. Dessutom skulle detta lämna de som nu studerar till barnskötare vind för våg, eftersom nya skötare inte får rekryteras under övergångsperioden. Branschen plågas redan i nuläget av en arbetskraftsbrist.

För närvarande kan man studera till barnträdgårdslärare vid både universitet och yrkeshögskolor. Enligt lagförslaget ska barnträdgårdslärarnas behörighetskrav begränsas så att endast universitetsutbildade barnträdgårdslärare får sköta uppdraget. Om lagförändringen förverkligas är det osannolikt att man hinner rekrytera tillräckligt många lärare under övergångsperioden.

Småbarnsproffsens pedagogiska kunnande ska främjas genom att utveckla utbildningen och via kompletterande studier. Lagförslagets strikta ramar för personalstrukturen främjar inte småbarnspedagogikens kvalitet. För att säkerställa mångsidig kompetens och tillgång till arbetskraft ska det vara möjligt att hitta sysselsättning inom branschen via olika studievägar. I den gällande lagen finns inga hinder för att utbilda fler barnträdgårdslärare.

Lagpropositionens beräkningar om personalantalet är motstridiga. I propositionens motiveringar uppskattas att den kommunala småbarnspedagogiken sysselsätter totalt 40 000 personer. I kostnadsberäkningen av löneutgifterna, som används för att beräkna de ekonomiska konsekvenserna, har man dock uppskattat att det totala personalantalet uppgår till 27 000. Av dessa motstridiga statistiska uppgifter om ekonomiska konsekvenser och personalkonsekvenser kan dras slutsatsen att kalkylerna eller övergångsperioden som baserar sig på dem inte är tillförlitliga. Förslag om personalstrukturen ska inte godkännas utan att bestämmelserna som gäller dem har genomgått en ny grundlig beredning.

Lagförslaget är ett hot mot lagens grundläggande tanke om att fostran, undervisning och vård utgör en sammanhängande helhet. Trots att arbetsuppgifterna inom småbarnpedagogikens grundar sig på personalens utbildning och specialkunnande, är den praktiska gränsdragningen mellan uppgifterna inte så stel. I daghemmets vardag går vård och pedagogik hand i hand.

Småbarnspedagogikens kvalitet ska hellre utvecklas genom att fokusera på branschens väsentliga och konkreta utmaningar. Sådana utmaningar är bl.a. tillräckligt små gruppstorlekar, tillräcklig kompetent personal per barngrupp och vidgande av barnets subjektiva rätt till dagvård. Jämställdhet i fråga om barnets bästa och rätten till småbarnspedagogik förverkligas endast om barnets rätt till småbarnspedagogik inte begränsas.

* Uppdatering 23.4: Utmarschen och manifestationen har utvidgats till att gälla hela Nyland.

Mer information:

ordförande Päivi Niemi-Laine, 040 702 4772

utbildningspolitisk expert Janne Hernesniemi 050 361 1019

Mer information om utmarschen och manifestationen:

organisationschef Pekka Soini 040 048 4265