Gå till innehållet

Förhandlingsresultat om AVAINTA-avtalet

Löntagarorganisationerna och AVAINTA Arbetsgivarna har i dag kommit överens om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden varar i två år och två månader och lönepåslagen motsvarar den allmänna linjen.

Löntagarorganisationerna och AVAINTA Arbetsgivarna har i dag kommit överens om ett nytt kollektivavtal.

Avtalsperioden är 1.2.2018–31.3.2020.

Löneförhöjningar

Löneförhöjningarnas totala kostnadseffekt under avtalsperioden är 3,46 procent.

Allmän förhöjning fr.o.m. 1.5.2018

Blandad uppgörelse, dvs. allmän förhöjning av grundlönen eller därtill jämförbar månadslön med 25 euro eller minst 1,25 procent. Euroförhöjningen gäller månadslöner upp till 2 100 euro, löner som överstiger det höjs med en procentuell löneförhöjning.

Allmän förhöjning fr.o.m. 1.4.2019

Allmän förhöjning av grundlönen eller därtill jämförbar månadslön med 1,2 procent.

Minimigrundlönerna enligt bilaga 1 om lönegrupper höjs på motsvarande genom allmänna förhöjningar 1.5.2018 och 1.4.2019.

Minimigrundlönen är fr.o.m. 1.5.2018 1583,92 euro och fr.o.m. 1.4.2019 1602,93 euro.

Lokal justeringspott 1.1.2019

Grundlönerna för medlemssamfundets arbetstagare som omfattas av detta kollektivavtal höjs med 1,00 procent. Potterna ska i första hand användas för att vidareutveckla lokala lönesystem och för att rätt till lokala missförhållanden i lönerna.

Övriga arbetsvillkor

Ändringarna i övriga avtalsbestämmelser träder i kraft 1.2.2018 bortsett från ändringarna i arbetstider.

Bestämmelserna om allmän arbetstid och byråarbetstid i AVAINTA-avalet ändras så, att såväl planerad som plötslig frånvaro (semester, arbetsledighet, permittering) påverkar både arbetstiden och dess gränserna för mertids- och övertidsarbete. Ändringarna träder i kraft 4.6.2018.

I bestämmelserna om arbetsledighet kap. 5 har man förlängt avlönad faderskapsledighet till 9 vardagar samt strukit den särskilda bestämmelsen om återkrav av lön i situationer där arbetstagaren har beviljats rehabiliteringsstöd för viss tid eller invalidpension.

Namnat på kap. 6 ändras från Förtroendemän till Personalrepresentanter. I kapitlet finns nu bestämmelser som gäller både förtroendmän och arbetarskyddsfullmäktige.

I de nya bestämmelserna ströks bestämmelsen som begränsade möjligheten att välja förtroendeman till att gälla endast arbetsplatser med minst fem arbetstagare som hör till ett av organisationerna som undertecknat kollektivavtalet.

Bestämmelserna om tidsanvändning förnyas så att om inte annat avtalas lokalt, beräknas förtroendemannens fasta tidsanvändning enligt en tabell och om förtroendemannen representerar minst 600 arbetstagare, är hen förtroendeman i huvudsyssla.

Vice förtroendemannen har rätt att delta i fackliga utbildningar. Förtroendemannens och arbetarskyddsfullmäktiges ersättningar och arvoden höjs fr.o.m. 1.5.2018.

De nya bestämmelserna ger organisationerna som undertecknar avtalet rätt att erbjuda arbetarskyddsutbildning för arbetarskyddsfullmäktige och vice fullmäktige.

Arbetsgrupper

För avtalsperioden utses tre arbetsgrupper, en behandlar arbetshälsa, en utreder användningen av nollavtal och den tredje behandlar arbetstider.

Personal som omfattas av kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade

För de arbetstagare i AVAINTA Arbetsgivarna rf:s medlemssamfund som i enlighet med AVAINTA-avalet 2 § 3 punkten omfattas av kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade, ska löneförhöjningarna genomföras i enlighet med bestämmelserna i TIM-AKA.*

Resultatpotten som kom överens om i allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet betalas inte till arbetstagare AVAINTA Arbetsgivarna rf:s medlemssamfund.

Mer information: avtalsombudsman Riitta Rautiainen, 0400 602 736

*Länken uppdaterad 11.1 2019