Gå till innehållet

Förhandlingsresultat inom kommunala sektorn, första årets lönepåslag i procent och euro

Kommunsektorns avtalsparter nådde ett förhandlingsresultat onsdagen den 8 februari. Avtalet är i kraft 1.2.2018–31.3.2020. Under första året höjs lönerna med ett fast eurobelopp eller en procentuell höjning. Löneförhöjningarna följer avtalsrörelsens s.k. allmänna linje. Parterna kom också överens om kompensering semesterpenningen. Branschens övertids- och skiftbytesförbud har återkallats.

Kommunsektorn nådde ett förhandlingsresultat på torsdag kväll den 8 februari. Avtalsperioden är 2 år och 2 månader. Avtalet är i kraft 1.2.2018–31.3.2020.  Parterna kom i avtalet överens om löneförhöjningar som är i linje med den s.k. allmänna linjen som uppstått under avtalsrörelsen. Det första årets löneförhöjningar består av ett fast belopp på 26 euro eller en förhöjning på minst 1,25 procent, det andra årets förhöjning består av en allmän förhöjning på 1 procent.

Branschens övertids- och skiftbytesförbud har återkallats.

Löneförhöjningar 1.5.2018

Det första påslaget betalas i början av maj 2018, då lönerna höjs med 26 euro, eller minst 1,25 procent.  Euroförhöjningen gäller månadslöner upp till 2 080 euro. Till anställda med högre månadslöner än så betalas en procentuell förhöjning.

Löneförhöjningar år 2019

1.1.2019: lokal justeringspott på 1,2 procent som fördelas mellan samtliga yrkesgrupper som har bilagor till avtalet.

Löneförhöjningar 1.4.2019: allmän förhöjning, 1 procent.

Enligt JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine är det viktigt att vi lyckades få med ett fast eurobelopp i förhöjningarna.

– För många av våra medlemmar är fasta eurobelopp bättre än procentuella förhöjningar, konstaterar Niemi-Laine.

Inom avtalsbranschen införs också ett långsiktigt löneprogram, som ska granska män- och kvinnodominerade branschers inkomstutveckling inom privata och offentliga sektorn samt jämna ut män- och kvinnodominerade branschers löneutveckling.

Engångspott kompenserar för sänkt semesterpenning

Parterna nådde en lösning också i frågan om kompensering av den sänkta semesterpenningen som försvårade förhandlingarnas sista skeden.  I avtalet hänvisas emellertid inte till semesterpenningen, utan enligt uppgörelsen handlar det om en resultatbaserad engångspott. Ersättningen betalas till personalen i januari 2019. För engångspotten har reserverats 135 miljoner euro. Den personliga engångspotten är 9,2 procent av arbetstagarens lön.

– Äntligen belönas arbetstagarna för det goda och effektiva resultatet som kommunernas arbetstagare har fått till stånd trots det sparsamma personalantalet.

Arbetsgrupper för social- och hälsovården och inlärning i arbetet

Det kommer att bildas två viktiga arbetsgrupper, arbetsgruppen för social- och hälsovård och arbetsgruppen för inlärning i arbete och arbetshandledning.

– Vi är nöjda över att vi så här just inför vård- och landskapsreformen fick en arbetsgrupp som ska granska social- och hälsovårdspersonalens ställning och hur den kan förbättras.  Arbetsgruppen för arbetsledning på arbetsplatsen är också ett viktigt framsteg för att förbättra arbetsplatshandledarnas ställning.

Avtalet förbättrade också ställningen för arbetstagare med familj. Avtalet förlänger lokal avlönad faderskapsledighet. Dessutom lyftes åldersgränsen för tillfällig vårdledighet på grund av sjukt barn. I fortsättningen gäller vårdledigheten barn under 12 år.

För att avtalet ska träda i kraft krävs att båda parternas beslutande organ godkänner förhandlingsresultatet.

Allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet är Finlands största avtalsbransch. Avtalet omfattar mer än 300 000 löntagare. Kommunsektorns förhandlingar fortsätter för den teknisk personalens, timavlönades, utbildningssektorns och läkarnas del.

AKTA:s huvudavtalsorganisationer:

Förhandlingsorganet för offentliga sektorns utbildade FOSU

Offentliga sektorns union JAU

Kommunsektorns utbildade vårdpersonal KoHo

Kommunarbetsgivarna KT

Mer information:

JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine, 040 702 4772
JHL:s branschchef Håkan Ekström, 040 828 2865

Den svenska översättningen av nyheten kompletterades 9.2.2018 kl. 15.10 till att motsvara den finska nyheten.