Gå till innehållet

Förhandlingsresultat för kommunal timavlönad personal

Avtalsparterna i kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade har nått ett förhandlingsresultat på torsdag kväll den 8 februari. Avtalets längd och löneförhöjningarna följer i stort sett samma linjer som förhandlingsresultatet om allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet. Till följd av förhandlingsresultatet har även övertids- och skiftbytesförbudet återkallats.

Avtalsparterna i kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade har nått ett förhandlingsresultat på torsdag kväll den 8 februari. Avtalets längd och löneförhöjningarna följer i stort sett samma linjer som förhandlingsresultatet om allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet. Till följd av förhandlingsresultatet har även övertids- och skiftbytesförbudet återkallats.

Avtalsperiod

1.2.2018–31.3.2020.

Löneförhöjningar

Allmän förhöjning fr.o.m. 1.5.2018.
Grundtimlönerna och ackordlönerna höjs fr.o.m. 1.5.2018 eller vid ingången av den lönebetalningsperiod som börjar närmast detta datum genom en allmän förhöjning, som är antingen 15 cent per timme men minst 1,25 procent.

Allmän förhöjning fr.o.m. 1.4.2019.
Lönerna höjs fr.o.m. 1.4.2019 ellervid ingången av den lönebetalningsperiod som börjar närmast detta datum genom en allmän förhöjning på 1 procent. Närmare detaljer om hur lönejusteringen genomförs meddelas senare.

Den lokala justeringspotten är 1,2 procent av TIM-AKAs lönesumma.

Användning av den lokala justeringspotten
Lokala justeringspotter ska i första hand användas för att vidareutveckla lokala lönesystem, för att rätt till lokala missförhållanden i lönerna samt för att stödja resultatfrämjande omorganiseringar av verksamheten och uppgifterna. Justeringspotten ska fördelas så jämlikt som möjligt mellan samtliga lönegrupper.

Grundtimlöner och löner för unga arbetstagare 1.5.2018

Grundtimlönerna och lönerna för unga arbetstagare bestäms och de personliga grundtimlönerna höjs fr.o.m. 1.5.2018 enligt följande:

Lönegrupp        €/timme                              lönepåslag 1.5.2018 cent/timme

I      A                  12,62–14,64                        20

B                  11,23–13,23                              18

C                  10,41–11,83                              7

II     A           9,96–10,90                              15

B                  9,77–10,45                                15

III                         9,52–10,22                        15

IV                        8,82                                      15

O                        9,06                                      15

Lönerna för
arbetstagare
under 18 år       8,25–8,47                          15

Ackordlöner 1.5.2018

Ackordslönerna, med undantag av löner som följer lönesättningen inom den privata sektorn, höjs med i genomsnitt 1,25 procent. Löner som följer den gällande ackordslönesättningen i respektive kollektivavtal inom den privata sektorn, frånsett skogsbranschen, betalas förhöjda med 3,3 procent. Inkomstmålen för delackordslönesättningen i bilaga 4 i TIM-AKA höjs med 1,25 procent.

Inkomstmål från 1.7.2015, euro/timme

Nivå I         16,47–20,40

Nivå II         14,75-18,24

Nivå III         14,18-16,61

Nivå IV         13,54-15,83

Nivå V         12,59-14,67

Nivå VI         11,49-13,35

Resultatpott

Resultatpott på 9,2 procent enligt lönen i 35 § i lönekapitlet betalas i samband med lönebetalningen i januari 2019.

Andra förbättringar i avtalsvillkoren

  • Avlönad faderskapsledighet omfattar de 12 första vardagarna.
  • Plötsligt insjuknat barn. Punkten ändrades till att gälla barn under 12 år.

Förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige

  • Huvudförtroendemannens individuella tillägg höjs fr.o.m. 1.5.2018.
  • Arbetarskyddsfullmäktigens ersättning höjs fr.o.m. 1.5.2018.

Utbyte av semesterlön mot ledighet

Avtalsparterna har gjort en rekommendation om att semesterlönens förhöjningsdel byts ut mot semesterpenningsledighet.

För att avtalet ska träda i kraft krävs att båda parternas beslutande organ godkänner förhandlingsresultatet.

Mer information: avtalsombudsman Hannu Moilanen, 040 3101 255