Gå till innehållet

Fackorganisationerna: Småbarnsfostran i Finland fungerar – laga inte det som inte är trasigt

Småbarnspedagogiken ska också i fortsättningen basera sig på samarbete mellan olika yrkesgrupper, konstaterar branschorganisationerna i en gemensam utredning. Barn lär sig endast om allas yrkesskicklighet beaktas och hela personalen har tillräckligt med pedagogiskt kunnande, oberoende av utbildningsbakgrund.

Fem fackorganisationer inom småbarnspedagogiken påminner i sin nya gemensamma utredning Lapsen parhaaksi att fungerande småbarnspedagogik grundar sig på smidigt samarbete mellan proffs med olika utbildningar.

– Den finska småbarnspedagogiken går ut på att fostran, undervisning och vård utgör en tät och pedagogiskt betonad helhet som förverkligas av ett multiprofessionellt arbetskollektiv. Modellen fungerar utmärkt och högt ansedd ute i världen, påpekar organisationerna.

Undervisnings- och kulturministeriet gav i juni 2017 ut en utredning med titeln ”Vägkarta för småbarnspedagogiken 2017–2030”. I vägkartan strävar man efter att avsevärt öka universitetsutbildade barnträdgårdslärares andel av småbarnspedagogikens personal och samtidigt spjälka upp barnträdgårdslärarnas nuvarande arbete i två olika uppgifter. Detta skulle leda till att proffs med yrkeshögskoleexamen inte längre kan utföra undervisningsarbete inom småbarnspedagogiken utan kompletterande utbildning.

Organisationerna påminner också om att fostran, undervisning och vård inte kan separeras genom artificiella gränser.
– Fostran, undervisning och vård ges av förutom barnträdgårdslärare även barnskötare, familjedagvårdare, närvårdare och barnledare. Det bästa sättet att främja barnens inlärning är att alla proffs inom branschen har en möjlighet att fortbilda sig och därigenom förbättra sina pedagogiska kunskaper.

Organisationerna är oroade över hur man i fortsättningen säkerställer tillräcklig kompetent personal i daghem, familjedaghem och inom den öppna dagvården. Om vi avancerar enligt vägkartans plan, kommer vi att behöva närmare 7 000 nya barnträdgårdslärare med en universitetsexamen. Det kommer att ta mer än 20 år innan det krävda antalet proffs finns på arbetsmarknaden. Kalkylerna grundar sig på Statistikcentralens, Utbildningsstyrelsens och THL:s statistiker.
– I vägkartan ställs orealistiska mål för personalstrukturen, sådana som det i praktiken är omöjligt att uppnå. Om planen förverkligas kommer bristen på personal inom småbarnsfostran att försvåras ytterligare.

Organisationerna föreslår att det uppgörs en ny personalplan för utveckling av den finländska småbarnsfostran. Den föreslagna planen ska bygga på existerande statistik och realistiska bedömningar av personalbehovet.

Organisationerna anser att ett tillräckligt antal yrkesutbildade proffs inom småbarnspedagogiken kan tryggas endast om studerande vid yrkeshögskolor och yrkesskolor kan sysselsätta sig inom branschen. Detta lyckas om studerandenas yrkesskicklighet uppskattas och de utbildade proffsen kan leva på sin lön.

Småbarnspedagogiken sysselsätter indirekt närmare 70 000 arbetstagare i Finland och inom hela småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen finns ca 260 000 barn. Utredningen Lapsen parhaaksi gjordes i samarbete mellan fem fackorganisationer inom småbarnsfostran och Vertikal Oy.

Helsingfors den 17 januari 2018

Ordförande Päivi Niemi-Laine, Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL
Ordförande Silja Paavola, Finlands närvårdar-och primärskötarförbund SuPer rf
Ordförande Millariikka Rytkönen, Social- och hälsovårdens fackorganisation Tehy rf
Ordförande Minna Leppäkorpi, Suomen Lastenhoitoalan Liitto SLaL ry
Ordförande Tero Ristimäki, Fackorganisationen för högutbildade inom socialbranschen Talentia rf

Mer information:

Utbildningspolitisk expert Janne Hernesniemi, Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL rf, tfn 050 361 1019, janne.hernesniemi@jhl.fi

Ordförande Silja Paavola, Finlands närvårdar-och primärskötarförbund SuPer, tfn 050 527 5085 silja.paavola@ superliitto.fi
Sakkunnig Johanna Pérez, Finlands närvårdar-och primärskötarförbund SuPer, tfn 050 5637 931, johanna.perez@superliitto.fi

Socialpolitisk expert Eva Siitonen, Social- och hälsovårdens fackorganisation Tehy rf, 09 5422 7168, eva.siitonen@tehy.fi

Chef för yrkesfrågor Marjo Varsa, Fackorganisationen för högutbildade inom socialbranschen Talentia rf, tfn 0440 789 569, marjo.varsa@talentia.fi

Verksamhetsledare Eila Seppälä-Vessari, Suomen Lastenhoitoalan Liitto SLaL ry (09) 5422 7501, eila.seppala-vessari@slal.fi