Gå till innehållet

Svar på frågor om vård- och landskapsreformen

Kommunarbetsgivarna KT och huvudavtalsorganisationerna har tillsammans samlat ihop svar på frågor om vård- och landskapsreformen. Svaren baserar sig på förhandlingssituationen i juni 2017. Svaren är inte uttömmande, utan skildrar situtionen i huvuddrag. Situationen kan förändras allt efter som lagstiftningsarbetet framskrider.

Vilket kollektivavtal tillämpas på landskapen?

Arbets- och tjänstekollektivavtal för landskapen eller för landskapens företag har inte ännu framförhandlats, utan KT och huvudavtalsorganisationerna förhandlar som bäst om avtalens tillämpningsområden, om mellan vilka avtalsparter avtalen ska träffas och i ett senare skede också om avtalens innehåll.
Den personal vars anställningar flyttas till landskapet redan under det temporära förvaltningen, t.ex. under hösten 2017 (den temporära förvaltningen anställer bl.a. projektpersonal med tjänster fram till 31.12.2018), omfattas tillfälligt av de gällande arbets- och tjänstekollektivavtalen för kommunsektorn.

På personalen vid kommuners och samkommuners aktiebolag som deltar i vårdreformens pilotförsök kan tillämpas de gällande avtalen för kommunsektorn (t.ex. AKTA). Detta förutsätter dock att arbetsgivaren ansluter sig till Kommunarbetsgivarna KT.

Kan landskapet ingå lokala avtal så snart som landskapet börjar fungera som arbetsgivare?

Möjligheten att träffa lokala avtal bygger på en rätt till det enligt arbets- och tjänstekollektivavtalet. Förhandlingarna om riksomfattande arbets- och tjänstekollektivavtal för landskapen och för landskapsägda företag pågår fortfarande. För närvarande finns dock inga kollektivavtal eller ett huvudavtal för landskapssektorn som eventuella undantag i lokala avtal skulle kunna bygga på. Således har de lokala avtalsparterna inte ännu befogenheter att träffa lokala avtal för år 2019. Dessutom är det omöjligt att ännu göra upp avtal eftersom parterna inte kan veta vilka bestämmelser de skulle kunna avvika från.

Överflyttas förtroendemannauppdragen till landskapet?

I enlighet med 14 § i införandelagen ska en förtroendeman som arbetar inom social- och hälsovården överflyttas till landskapets tjänst. Detsamma gäller förtroendemän som helt befriats från arbetet, om den enhet som förtroendemannen arbetar vid hör till de funktioner som överflyttas till landskapet. De ovan nämnda förtroendemännen behåller sina poster tills man väljer nya förtroendemän.
Som ett led i förhandlingsprocessen för nya arbets- och tjänstekollektivavtal kommer avtalsparterna att förhandla fram ett eget förtroendemannasystem för landskapen. Detta betyder att vi inte ännu i detta skede har kännedom om förtroendemännens uppgiftsfördelning, antal eller tidsanvändning. Sannolikt är att det kommer att behövas en övergångsperiod. Organisationerna kommer också att ordna förtroendemannaval på en tidpunkt som meddelas senare.

Kan kommunsektorns förtroendeman förhandla på landskapspersonalens vägnar?

Landskapen och företagen som ägs av dem kommer att ha egna arbets- och tjänstekollektivavtal år 2019. Därför är det ändamålsenligt att landskapets personal representeras av förtroendemän som de själv valt till uppdraget när man förhandlar om till exempel landskapets lönesystem eller lokala avtal som tillämpas i landskapen. Obs, se punkten ovan om förtroendemän och en övergångsperiod.

Vilka frågor kommer att behandlas i samarbetsförfaranden och var?

I vård- och landskapsreformen ingår en mångfald av samarbetsförfaranden. Varje arbetsgivare som överlåter personal till en ny arbetsgivare ska behandla personalflyttningarna i samarbetsförfarande. Det är skäl att inleda förfarandena i god tid och slutföra dem senast i september 2018. Förändringarna i uppgifterna inom kommunorganisationen och i kommunens verksamhetsmiljö kan också väcka ett behov av samarbetsförfaranden i kommunerna.

Vilket organ sköter samarbete i den temporära förvaltningen?

Landskapet inrättar ett temporärt samarbetsorgan så snart som den inleder sin verksamhet. Samarbetsorganet ska å ena sidan behandla både samarbetsfrågor för den personal som redan arbetar vid landskapet, men också helheter som hänför sig till överflyttningen av den personal som nu överflyttas till landskapet. Eftersom det inte ännu finns förtroendemän i landskapen, ska personalen representeras i detta samarbetasorgan av en förtroendeman som huvudavtalsorganisationerna utser separat för varje landskap fram till slutet av 2018. Pardia är inte en huvudavtalsorganisation och har således inte heller ett mandat i det officiella samarbetsorganet.
Personalen kan delta också i andra beredningsgrupper, t.ex. olika personalforum osv.

Vilken ställning har en arbetarskyddsfullmäktig för kommunsektorn i landskapet?

Mandatperioden för arbetarskyddsfullmäktige för kommunsektorn är 2018–2021. I valet som ordnas på hösten 2017 väljs nya arbetarskyddsfullmäktige i de nuvarande organisationerna. Arbetarskyddsfullmäktige som arbetar inom bland annat social- och hälsovården överflyttas till landskapen. En arbetarskyddsfullmäktig fortsätter i sitt förtroendeuppdrag tills den nya organisationen har ordnat arbetarskydd i enlighet med samarbetslagen och tillämpliga avtal. Även kommunerna kan vid behov ordna fyllnadsval.

Mer information
Branschchef Håkan Ekström, 040 828 2865 eller hakan.ekstrom@jhl.fi
Förhandlingschef Mari Keturi, 050 4619 315 eller mari.keturi@jhl.fi