Siirry sisältöön

Lausunto varhaiskasvatusoikeuden ja henkilöstömitoituksen muuttamisesta

JHL:n lausunnon keskeinen sisältö:

  • Varhaiskasvatusoikeuden rajaamisella saadaan aikaan vain varsin vaatimattomia ja lyhytaikaisia säästöjä. Kehitys voi olla päinvastainen. Varhaiskasvatuspalveluilla on suuri merkitys lasten vertaissuhteiden ja sosiaalisten taitojen kehittymiselle. Laadukas palvelu voi merkittävällä tavalla suojata lasta monilta kasvuympäristön riskitekijöiltä ja varhaisessa vaiheessa varhaiskasvatus toimii lastensuojelun ennaltaehkäisevänä palveluna sekä tasaa sosioekono-misten ryhmien välisiä eroja oppimistuloksissa.
  • Varhaiskasvatusoikeuden vähimmäisrajan asettaminen 20 tuntia/viikko on lasten oikeuksia ja lasten yhdenvertaista asemaa aliarvioivaa politiikkaa.
  • Kaikkia subjektiivisen oikeuden rajaamiseen, henkilöstömitoituksen muutokseen sekä esiopetuksen jälkeisen varhaiskasvatuksen järjestämisen toteuttamiseen vaikuttavia tekijöitä ei ole tiedossa, joten taloudellisia vaikutuksia ei voi kattavasti arvioida. Vaikutusarvioinnissa on käytettävä ajantasaista tilastotietoa.
  • Hallituksen esitys tulee lisäämään hallinnollista työtä ja muutoksenhakuja. Hallinnolliselle työn kustannukset on arvioitava lakiesityksen perusteluissa totuudenmukaisesti. Päiväkotien henkilöstön tai toiminnan järjestäjän tehtäviin ei kuulu perheiden tai lasten huoltajien työllisyys- ja tulotietojen seuranta.

Varhaiskasvatusoikeuden rajaamisesta, mitoituksen muuttamisesta sekä esiopetuksen jälkeisen varhaiskasvatustoiminnan korvaamisesta kerhotoiminnalla saattaa olla merkittävät henkilöstövaikutukset naisvaltaiselle alalle:

  • Subjektiivisen oikeuden rajaaminen voi merkitä päiväkotien opetus-, kasvu- ja hoitohenkilöstön osalta noin – 235 henkilötyövuoden vähennystä.
  • Subjektiivisen oikeuden rajaaminen kuntien käytännöistä riippuen saattaa synnyttää alalle osa-aikaisia työsuhteita.
  • Subjektiivisen oikeuden rajaaminen saattaa vaikuttaa myös laajemmin. Perhepäivähoitokotien henkilöstö, päiväkodeissa työskenteleviin avustava henkilöstö ja mahdollisesti kuntien varhaiskasvatus- tai sivistysvirastojen henkilöstö voivat olla vähennysten kohteena.
  • Subjektiivisen oikeuden rajaaminen heikentää perhepäivähoitajien ansiotasoa ja edellyttää siten kunnallisten omassa kodissa työskentelevien perhepäivähoitajien työttömyysturvan kehittämistä.
  • Kerhotoiminnan mahdollistavalla toteuttamistavalla henkilöstövaikutuksia saattaa olla toteutustavasta riippuen n. – 125 henkilötyövuotta.
  • Henkilöstömitoituksen muutos saattaa merkitä päiväkotien ammattihenkilöstöstä 4 500 henkilötyövuoden vähentymistä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) ja varhaiskasvatuspalveluiden järjestäjien tulee kohdentaa resursseja ja valvontaa nyt voimassa olevan päivähoitoasetuksen (erityisesti mitoitus) noudattamiseen.

JHL:n lausunto varhaiskasvatusoikeuden ja henkilöstömitoituksen muuttamisesta