Siirry sisältöön

Koulu tai päiväkoti on koronan vuoksi suljettu, lapsi on terve, eikä häntä ole määrätty karanteeniin. Voiko työntekijä jäädä kotiin?

Työsopimuslain 4 luvun 7 ja 7a §:ssä säädetään työntekijän oikeudesta olla poissa työstä pakottavan perheeseen liittyvän syyn vuoksi. Tällaiseen tilapäiseen poissaoloon työstä on oikeus silloin, kun työntekijän välitön läsnäolo on välttämätöntä hänen perhettään kohdanneen sairaudesta tai onnettomuudesta johtuvan, ennalta arvaamattoman ja pakottavan syyn vuoksi.

Myös työ- ja virkaehtosopimuksissa voi olla määräyksiä, jotka oikeuttavat työntekijän olemaan poissa työstä muissakin kuin työsopimuslain tarkoittamissa tilanteissa. Osa tällaisista vapaista on voitu sopia palkallisiksi tai paikallisuus on voitu jättää työnantajan harkintaan. Tarkista asia omasta työ- tai virkaehtosopimuksestasi.

Säännöksen tarkoituksena on antaa työntekijälle oikeus jäädä pois työstä äkillisissä ja ennalta-arvaamattomissa tilanteissa. Säännös on sen perusteluiden mukaan rajattu koskemaan sairaudesta tai onnettomuudesta johtuvaa ennalta-arvaamatonta ja pakottavaa syytä, joka kohtaa työntekijän perhettä.

Nyt vallitsevissa hyvin poikkeuksellisissa oloissa esimerkiksi pienten lasten siirtämistä kotiopetukseen voitaneen pitää säännöksessä tarkoitettuna työstä poissaoloon oikeuttavana syynä.

Työnantaja ja työntekijä sopivat vapaan kestosta ja muista järjestelyistä.
Oikeus olla poissa työstä päättyy, kun lapsen hoito saadaan järjestettyä.

Yli 70-vuotiaita isovanhempia ja muita riskiryhmiin kuuluvia ei pidä nyt käyttää lastenhoitoapuna.

Työnantajalla ei ole velvollisuutta maksaa palkkaa työntekijälle, joka on poissa työstä pakottavista perhesyistä (ellei tes/ves-määräyksistä muuta johdu), eikä työntekijällä myöskään näissä tilanteissa ole oikeutta Kelan tartuntatautipäivärahaan.

Jos työntekijän työtä on mahdollista tehdä etätyönä ja tästä on sovittu työnantajan kanssa, työntekijä voi jäädä kotiin lapsensa kanssa ja tehdä työtä kotoa käsin. Tällöin työnantajalla on velvollisuus maksaa työntekijälle normaalisti palkkaa.

Työntekijä voi sopia työnantajan kanssa myös esim. lomalle jäämisestä tai palkattoman vapaan pitämisestä. Työntekijä voi myös vaihtaa työvuorojaan toisen työntekijän kanssa, jos asiasta sovitaan työnantajan kanssa.