Siirry sisältöön

Saako työnantaja perua tai siirtää vuosilomia koronaviruksen takia?

Ei saa. Valmiuslain käyttöönottoasetus, jolla mahdollistettiin vuosilomien siirto tai keskeytys ei ole enää voimassa 16.6.2020 alkaen.

Työntekijän vahvistettua vuosilomaa ei ole mahdollista siirtää tai peruuttaa työnantajan yksipuolisella päätöksellä.

Loma voidaan siirtää tai peruuttaa vain jos siitä yhdessä sovitaan työnantajan ja työntekijän kesken.

Jos työntekijä sairastuu koronavirukseen ennen sovittua vuosilomaansa tai sen aikana, loman siirtämiseen noudatetaan loman siirtoa koskevia vuosilomalain tai työehtosopimuksen määräyksiä. Kannattaa tarkistaa omaan työhön sovellettavasta työ- ja virkaehtosopimuksesta loman siirtämistä koskevat sopimusmääräykset.

Virkamiehen tai kunnallisen viranhaltijan loma voidaan keskeyttää tai jo vahvistettu vuosiloma siirtää julkisen vallan käyttöön liittyvien painavien syiden perusteella tai laissa säädettyjen terveyteen tai turvallisuuteen liittyvien tehtävien hoitamiseksi. Tässä tarkoitettu virkamiesten/viranhaltijoiden loman siirto tai keskeytys työnantajan toimesta voi nyt tulla eteen.

Valtioneuvosto on antanut 17.3.2020 valmiuslain 93 §:n nojalla asetuksen, jonka nojalla yhteiskunnan kriittisissä toiminnoissa työskentelevien vahvistettuja lomia voidaan tarvittaessa siirtää toiseen ajankohtaan ja keskeyttää 18.3 – 13.5.2020 välisenä aikana. Valtioneuvosto antoi 6.5.2020 uuden asetuksen, jolla poikkeamismahdollisuutta jatkettiin sosiaalitoimen ja terveydenhuollon henkilöstön osalta ajalle 14.5.-30.6.2020.

Asetus koskee kaikkea vuosilomalaissa tarkoitettua vuosilomaa eli 24 arkipäivän pituista kesälomaa ja 6 arkipäivän pituista talvilomaa, samoin kuin säästövapaata (VuosilomaL 27 §). Asetusta sovelletaan myös laissa säädettyä pidempään, työehtosopimukseen perustuvaan vuosilomaan.

Lomansiirto- ja keskeyttämisoikeus ei koske sellaisia vapaita, jotka perustuvat yksinomaan työehtosopimukseen. Tällaisia ovat esimerkiksi lomarahanvaihtovapaat.

Valtioneuvoston asetus valmiuslain 86, 88, 93 ja 94 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käytön jatkamisesta

Valtioneuvoston asetus väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä

Asetusta voidaan soveltaa ainoastaan terveydenhuollossa ja sosiaalitoimessa työskentelevään henkilöstöön.

Muiden alojen työnantajalla ei tällaista oikeutta ole.

HUOM! Pelastustoimen, hätäkeskusten ja poliisitoimen osalta poikkeamismahdollisuus em. vuosilomalain säännöksistä päättyi 13.5.2020.

Lomien keskeyttäminen ja siirtäminen on mahdollista vain, jos se on koronavirusepidemiasta johtuvien poikkeuksellisten työjärjestelyiden vuoksi tarpeen. Poikkeuksellisilla toimilla ei saa vaarantaa henkilöstön työturvallisuutta eikä työntekijän terveyttä. Siirretyt lomat on annettava henkilöstölle heti, kun tilanne sen sallii.