Siirry sisältöön

Onko olemassa rajoituksia sille, minkälaisia muita töitä työntekijä saa tehdä palkattomalla ajalla?

Jokaisella on perustuslaillinen oikeus hankkia toimeentuloa laillisin keinoin.

Työsopimuslaissa säädetään työntekijän työsuhteen aikaisesta kilpailevan toiminnan kiellosta. Työntekijä ei saa tehdä toiselle sellaista työtä tai harjoittaa sellaista toimintaa, joka huomioon ottaen työn luonne ja työntekijän asema ilmeisesti vahingoittaa hänen työnantajaansa työsuhteissa noudatettavan hyvän tavan vastaisena kilpailutekona.

Lainkohta rajoittaa jokaisen perustuslaillista oikeutta hankkia toimeentulonsa valitsemallaan työllä, ammatilla tai elinkeinolla, ja sitä on tulkittava suppeasti.

Esimerkiksi lomautetulla työntekijällä on katsottu olevan oikeus hakeutua toiselle työnantajalle ammattinsa mukaisiin töihin, ellei työtehtävien erityisluoneesta johdu muuta. Samaa periaatetta voitaneen soveltaa myös tilainteisiin, joissa työntekijän palkanmaksu on keskeytetty hänen työntekoedellytystensä puuttumisen vuoksi.

Tehtävissä, joissa työntekijä saa tietoonsa esim. liike- ja ammattisalaisuuksia, on usein työsopimuksessa sovittu ns. kilpailukiellosta, jolloin työntekijä ei voi työsuhteen päättyessä mennä tietyn ajan sisällä kilpailevaan yritykseen töihin. Sote-alalla tällaisia tehtäviä ei juurikaan ole.

Työntekijällä on hyvin vapaa oikeus ottaa muuta työtä vastaan.

Työnantajalla ei ole pelkän covid-19-suojan puuttumisen takia irtisanomisoikeutta.