Siirry sisältöön

Olen joutunut työpaikkakiusaamisen kohteeksi. Miten pitää menetellä?

Työturvallisuuslaissa työpaikkakiusaamisesta käytetään sanoja häirintä ja muu epäasiallinen kohtelu. Se tarkoittaa pitkäaikaista, toistuvaa ja niin vakavanlaatuista kielteistä käyttäytymistä, että se vaarantaa työntekijän terveyden. Häirintä voi olla myös sukupuolista häirintää tai ahdistelua, joka on fyysistä tai sanallista.

Esimerkkejä työpaikkakiusaamisesta ovat

 • toistuva kielteinen työntekijän henkilöön tai yksityiselämään kohdistuva arvostelu
 • jatkuva alistaminen, nöyryyttäminen tai syyllistäminen
 • työnteon jatkuva perusteeton arvostelu tai vaikeuttaminen
 • järjettömien tai edellytykset ylittävien tai alittavien tehtävien antaminen
 • työyhteisöstä eristäminen
 • henkilökohtaisen koskemattomuuden loukkaaminen.

Kuinka toimit

 • Ilmoita kiusaajalle selvästi, ettet hyväksy hänen käytöstään ja vaadi sen lopettamista. Jos et uskalla yksin sanoa kiusaajalle asiasta, ota mukaan työsuojeluvaltuutettu tai luottamusmies, jonka kanssa yhdessä otatte asian esille.
 • Jos kieltosi ei tehoa, ota yhteyttä esimieheesi.

Jos työpaikallasi ei ole ohjeita, miten ilmoittaa työnantajalle kiusaamisesta, voit käyttää Työsuojeluhallinnon sivulta Epäasiallinen kohtelu löytyvää ilmoitusmallia.

 • Jos esimies on kiusaaja, ota yhteyttä tämän esimieheen.
 • Kirjaa muistiin kaikki kiusaamistilanteet asian myöhemmän käsittelyn varalle.
 • Tarvittaessa käänny työsuojeluvaltuutetun ja/tai työterveyshuollon puoleen.
 • Jos esimies ei tee mitään tilanteen ratkaisemiseksi, voit tehdä ilmoituksen työsuojeluviranomaiselle. Myös työsuojeluvaltuutettu voi olla yhteydessä työsuojelutarkastajaan.

Kaikki ristiriidat eivät ole työpaikkakiusaamista

Kaikki työpaikan ristiriitatilanteet eivät ole lain tarkoittamaa työpaikkakiusaamista.

Työnantajan oikeuksiin kuuluu työnteon valvominen, johtaminen ja suunnitteleminen. Työnantajalla on myös toimivalta päättää työtehtävien laadusta, laajuudesta ja työtavoista sekä työpaikan menettelytavoista.

Työpaikkakiusaamista eivät ole

 • työnantajan työtä ja työnjohtoa koskevat asialliset, perustellut päätökset ja ohjeet
 • työn ja työyhteisön ongelmien yhteinen käsittely
 • perusteltu puuttuminen työsuoritukseen
 • varoituksen antaminen perustellusta syystä
 • työntekijän ohjaus työkyvyn arviointiin perustellusta syystä.

Kuka voi tehdä ja mitä

Työpaikkakiusaamiseen liittyvät ongelmat voidaan ratkaista vain työyhteisön sisällä. Kiusaamistilanteiden käsittely ja hoitaminen kuuluvat työnantajan velvollisuuksiin työturvallisuuslain perusteella.

Tilanteisiin saattaa liittyä työsuhteen ehtojen laiminlyöntiä tai selvittelyä. Niiltä osin asia kuuluu luottamusmiehelle. Tällöin  yhteistyö työsuojeluvaltuutetun ja luottamusmiehen kesken on paikallaan.

Työntekijän edustajana toimii työsuojeluvaltuutettu. Hän edustaa toimialueellaan kaikkia työntekijöitä riippumatta siitä, minkä ammattiliiton jäseniä he ovat tai itse on.

Työsuojeluviranomainen valvoo, että työnantaja noudattaa työturvallisuuslakia.

JHL:llä ei ole viranomaistoimiin verrattavia keinoja puuttua kiusaamistilanteisiin. Liiton tehtävät keskittyvät siksi työsuojelu- ja ay-aktiivien opastukseen, koulutukseen ja tiedon jakemasiin heille.

Lisätietoa