Siirry sisältöön

Mitä teen, jos työnantaja määrää minut ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana ylitöihin tai vaihtamaan vuoroa?

Mikäli työnantaja määrää sinut ylitöihin/vuoronvaihtoon, pyydä määräys muutoksesta kirjallisena. Pyydä työnantajaa täyttämään peruste tarkasti.  Työmääräyslomakkeen löydät tästä linkistä. Toimita lomake luottamushenkilölle, aluetoimistoon tai sähköpostitse osoitteeseen lakko@jhl.fi.

Mikäli työnantaja ei suostu lomaketta täyttämään, pyydä määräys muutoin kirjallisena. Siinä pitää olla tarkasti kirjattuna ylityön aika/vuoronvaihto sekä peruste yksipuoliselle muutokselle/muutoksille.

Muistutamme, että ylityö- ja vuoronvaihto vaatii aina työntekijän suostumuksen, mikäli työnantajalla ei hyväksyttävää perustetta ole.

Tällainen peruste voi olla esimerkiksi sairausepidemiat tai muut yllättävät tekijät, joihin työnantaja ei ole pystynyt etukäteen varautumaan.

Ylityö- tai vuoronvaihtokielosta syntyvä tilanne tai vaje työvuoron mitoituksessa ei ole sellainen peruste, jolla työnantaja voi yksipuolisesti teettää ylitöitä/vaihtaa vuoroa.

Mikäli tilanne, jossa työvuoron mitoitukset eivät täyty on toistuva, voit ilmoittaa asiasta myös luottamushenkilölle, aluetoimistoon tai aluevalvontaviranomaiselle.

Mikäli työnantaja pyrkii teettämään hätätyötä, pyydä työnantajaa näyttämään aluevalvontaviranomaiselle tehty ilmoitus hätätyöstä. Jos kysymys on hätätyöstä, voi työnantaja pidentää työaikaa yksipuolisella määräyksellä. Tällä tavalla tehty työ on ylityötä työehtosopimuksen määräysten mukaisesti.

Mikäli työn tekemättä jättäminen uhkaa ihmisen henkeä tai terveyttä, tällöin työtä jatketaan/vuoroa vaihdetaan.  Tällaisia tilanteita arvioidaan tapauskohtaisesti. Muista pyytää työnantajalta määräys tällaisissakin tapauksissa kirjallisena ja toimita se luottamushenkilölle, aluetoimistoon tai lakko@jhl.fi.

Työvuoroluettelo on saatettava kirjallisesti työntekijöiden tietoon viimeistään viikkoa ennen työvuoroluettelon ajanjakson alkamista.

Tämän jälkeen työvuoroja saa muuttaa työehtosopimuksen mukaan työntekijän kanssa sopien tai vain perustellusta syystä. Perusteltu syy ei ole esim. sairauspoissaolo tai muu työnantajan velvoitteesta johtuva peruste. Työnantajan tulee tällaisiin tilanteisiin varautua etukäteen.

Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana työntekijät pidättäytyvät sopimasta työnantajan aloitteesta tehtäviä ylitöitä tai vuoronvaihtoja vedoten JHL:n ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon.

Työantaja ei saa kohdistaa mitään painostus tai seuraamustoimia yksittäisiä työntekijöitä kohtaan JHL:n järjestöllisestä päätöksestä. Tämän kaltaisista toimista ota yhteyttä heti luottamushenkilöön tai aluetoimistoon.